Informacja dla właścicieli lasów

Odsłony: 6436
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
o realizacji opracowania pod nazwą:
Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 - 2019.


Na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2015 r. znak: SPN-IV.750.1.192.2015.DG informuję, że przedmiotowe prace inwentaryzacyjne są zgodne z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.) i dotyczą wszystkich form własności, w tym także lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju i będą prowadzone w cyklu 5-letnim w latach 2015-2019.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. W związku z powyższym, uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (w tym lasów prywatnych) o umożliwienie pracownikom państwowego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu - zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r. a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.