Głównej zawartości

Bezpiecznie podczas wakacji

Czytaj więcej: Bezpiecznie podczas wakacji

Czytaj więcej: Bezpiecznie podczas wakacjiCentrum Rozwoju Lokalnego po raz kolejny zaprasza do uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji społecznej pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Celem akcji jest zwiększenie świadomości przedszkolaków i uczniów klas I-III z całej Polski w zakresie bezpieczeństwa w okresie letnim.

Opiekę merytoryczną nad publikacją sprawują instytucje, które na co dzień prowadzą działania prewencyjne wśród najmłodszych, tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie; Grupa Jurajska, Grupa Krynicka i Grupa Podhalańska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. 
 
Kolorowanka „Bezpieczne wakacje” w sposób zrozumiały dla najmłodszych prezentuje najważniejsze zasady bezpiecznego spędzania czasu podczas wakacji. Publikacja została przygotowana pod okiem pedagoga, a zawarte w niej ilustracje oraz opisy są specjalnie dostosowane do młodego odbiorcy.

Zachęcamy do wydrukowania przykładowych stron, które idealnie sprawdzą się jako pomoc dydaktyczna dla najmłodszych czy pretekst do przeprowadzenia pogadanki na temat bezpieczeństwa w domu, świetlicy, szkole czy przedszkolu. Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.malowanki.org , na której znalazły się podobne publikacje dostępne do bezpłatnego pobrania i wydruku.

 
 

Gminny Program Rewitalizacji

Czytaj więcej: Gminny Program Rewitalizacji
W dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę gmin, które otrzymają dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Wśród 98 gmin wytypowanych do dofinansowania z terenu całego województwa mazowieckiego znalazła się Gmina Ostrów Mazowiecka.

Czytaj więcej: Gminny Program RewitalizacjiPrzyznana dotacja ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w wysokości 53 550,00 zł. (stanowiących 90 % kosztów realizacji całego zadania) pozwoli na przygotowanie, przy wsparciu ekspertów, wymaganego zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, podstawowego dokumentu dla prowadzenia procesów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych tj. Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument ten  będzie podstawą do ubiegania się o dotację z funduszy Unii Europejskiej, nie tylko dla samorządów ale również przedsiębiorców i innych podmiotów.

Cały Program  jak i sam proces jego sporządzania będzie miał charakter wieloaspektowy. W ramach projektu przeprowadzone zostaną m. in. szczegółowe analizy i diagnozy obszaru rewitalizacji, a także szereg działań z zakresu partycypacji społecznej skierowanych bezpośrednio do mieszkańców.

Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji pozwoli gminie Ostrów Mazowiecka, podjąć działania, dzięki którym nastąpi dalsza poprawa warunków życia mieszkańców naszej gminy.

"Czysta Gmina - Czyste Mazowsze"

Czytaj więcej:

Czytaj więcej: Prawie 63 % terenu Gminy Ostrów Mazowiecka znajduje się na obszarze Natura 2000 PLB  140007 Puszcza Biała czyli obszar specjalnej ochrony ptaków. Siedliska przyrodnicze Puszczy Białej są silnie zdegradowane, stąd też obszar ten wymaga szczególnej ochrony i troski ze względu na cenne gatunki ptaków zasiedlających tę ostoję. Dlatego też należy podejmować działania mające na celu ochronę tego obszaru. Przykładem takiego działania jest realizacja projektu pn. „Czysta Gmina - Czyste Mazowsze”.

Na jego realizację Gmina Ostrów Mazowiecka pozyskała wsparcie w postaci grantu w wysokości 10 000,00 zł. w ramach konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska - Konkurs Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A.Czytaj więcej:

Projekt „Czysta Gmina - Czyste Mazowsze” zakłada przeprowadzenie w 13 gminnych szkołach podstawowych lekcji ekologicznej. Podczas, której przekazana zostanie uczniom wiedza z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, zagadnienia z zakresu ochrony środowiska oraz podstawowe informacje na temat otaczającego ich obszaru Natura 2000. Ponadto do szkół biorących udział w projekcie zostaną zakupione kosze na śmieci. Każdy z uczestników projektu otrzyma  symboliczny upominek, który będzie przypominał o zaletach selektywnej zbiórki odpadów i tym samym obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB 140007, na terenie którego mieszkają. Ponadto w szkołach biorących udział w projekcie zostaną zamieszczone plakaty dotyczące zasad segregacji odpadów.

Warto wspomnieć, że z terenu całego województwa mazowieckiego nagrodzonych zostało zaledwie 5 wniosków.

Czytaj więcej:

Gminny sezon inwestycyjny trwa

Czytaj więcej: Gminny sezon inwestycyjny trwa
Gmina Ostrów Mazowiecka od początku roku, ogłosiła już kilka przetargów na inwestycje poprawiające naszą infrastrukturę. Można powiedzieć, że sezon zimowy został zakończony, a sezon inwestycyjny w pełni rozpoczęty.

Czytaj więcej: Gminny sezon inwestycyjny trwaDobiegają końca prace nad przebudową ulicy Kościelnej w Komorowie. W ramach inwestycji wydzielony zostanie również pas pieszo - jezdny. Nowa nawierzchnia bitumiczna z pewnością poprawi komfort, jak i bezpieczeństwo jazdy nie tylko mieszkańcom naszej Gminy. Już niedługo pojawi się także nowa nawierzchnia na odcinku Guty - Bujno - Pęchratka. Inwestycja jest na etapie wyłonienia wykonawcy.

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę zadania na bieżącą konserwację dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Realizację  prac konserwacyjnych dróg gminnych w 2016 r. zlecono Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych i Rolniczych (PUKiR) w Ostrowi Mazowieckiej.

W ramach działań proekologicznych Gmina Ostrów Mazowiecka ogłosiła przetarg na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Starej Grabownicy. Nowo wybudowana stacja, będzie już szóstą stacją, zapewne  ostatnią na terenie Gminy, która pozwoli całkowicie uniezależnić się od  dostaw wody z zewnątrz.  

Jak wygląda budżet Gminy na rok 2016?

Czytaj więcej: Jak wygląda budżet Gminy na rok 2016?
Koniec roku to czas podsumowań, ale i planów na rok następny. 18 grudnia Radni Gminy Ostrów Mazowiecka obradowali po razCzytaj więcej: Jak wygląda budżet Gminy na rok 2016? ostatni w 2015 roku.  Najważniejszym punktem XIII Sesji było przyjęcie złożonego przez Wójta projektu Budżetu na 2016 rok. Radni podjęli tą ważną dla Gminy uchwałę budżetową - jednogłośnie (14 głosów za, 0 głosów przeciw).

Dochody budżetu Gminy oszacowano na kwotę 39 284 400 zł, Składają się na nie głównie tzw. subwencje, czyli fundusze przekazywane gminom przez Państwo na realizację zadań własnych i rządowych, w tym subwencja oświatowa  12 236 595 zł, dochody własne w tym m.in. udział w podatku dochodowym, wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Wydatki na 2016 rok zaplanowano w wysokości 41 274 400 zł. Tradycyjnie najwięcej środków finansowych przeznaczonych zostanie na gminną oświatę, na utrzymanie 15 placówek oświatowych - 18 860 755 zł. Drugą bardzo istotną pozycją w budżecie Gminy są zadania inwestycyjne ujęte na 2016 rok w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy (WPI) - budowa dróg, przydomowych oczyszczalni ścieków, Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa szkoły. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie na kwotę  7 916 464,13 zł, i stanowią 19,18% wszystkich wydatków na 2016 rok.

W ramach zadań inwestycyjnych planujemy wykonać ponad 6 km dróg asfaltowych w miejscowościach:Guty - Bujno, Rogóźnia, Komorowo ul. Kościelna, Stok, Nagoszewka I, Stara Grabownica, Nowe Lubiejewo, Stare Lubiejewo ul. Szkolna, Jelonki, Dybki Ugorek, Koziki (droga powiatowa), na realizację której, gmina poza środkami z własnego budżetu, otrzyma dotację 60 000 zł z powiatu ostrowskiego. Na 2016 rok zaplanowano również budowę ciągu pieszo - jezdnego w Ugniewie na ul. Krótkiej. Gmina dofinansuje także kwotą 986 000 zł przebudowę drogi powiatowej na odcinku Podborze - Kalinowo - Króle Duże.

W ramach bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej Gmina Ostrów Mazowiecka przekaże dotację celową dla powiatu ostrowskiego w wysokości 35 000 zł na zakup i wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi. System oparty będzie o 7 nowych syren alarmowych (dźwiękowych i głosowych), połączonych z systemem alarmowym Wojewody Mazowieckiego oraz Starostwa Powiatowego. Centrala sterująca zamontowana  zostanie w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka. W  Komorowie,  z uwagi na skład chemiczny w Jednostce Wojskowej zostanie zamontowany dodatkowo czujnik wykrywania skażeń chemicznych.

Gmina Ostrów Mazowiecka w sferze działań proekologicznych planuje budowę kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę szóstej już Stacji Uzdatniania Wody.
Nowo wybudowana Stacja w Starej Grabownicy, pozwoli gminie całkowicie uniezależnić się od  dostaw wody  z zewnątrz. Na realizację zadań w zakresie infrastruktury sanitacyjnej gmina zaplanowała środki w wysokości  2 000 000 zł.  Jak co roku w budżecie Gminy zabezpieczane są  również fundusze na działalność spółek wodnych. W 2016 roku będzie to kwota  25 214 zł.

Wiemy, jak wielka i nieoceniona to rzecz dysponować odpowiednią dydaktyczną bazą lokalową, w której można prowadzić codzienną edukację dzieci i młodzieży. Patrząc i myśląc przyszłościowo, Gmina zaplanowała realizację dużego przedsięwzięcia - rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych w Komorowie. Ten nowoczesny projekt budynku i ciekawe rozwiązania architektoniczne z pewnością  podniosą rangę szkoły, a młodzież będzie miała doskonałe warunki do nauki.

Po głosowaniu Wójt podziękował radnym za przyjęcie nowego budżetu, którego realizacja przyczyni się do dalszego rozwoju naszej Gminy.