Głównej zawartości

Podsumowanie projektu "Otwarci na jutro"

Projekt systemowy realizowany przez Gminę Ostrów Mazowiecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Otwarci na jutro”   dobiegł fazy końcowej.  Jego realizacja była możliwa dzięki finansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Z tej okazji w dniu 24 września  2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się konferencja  podczas której podsumowano podjęte działania, poddano ocenie wypracowane rezultaty i osiągnięte wskaźniki w okresie realizacji czterech edycji projektu  tj. od  kwietnia 2011 roku do września 2014 roku. W konferencji udział wzięli beneficjenci wszystkich czterech edycji, zespół projektowy z GOPS oraz władze Gminy, na czele z Wójtem  Waldemarem Brzostkiem. Założeniem tematycznym konferencji była krótka prezentacja multimedialna przedstawiającą projekt od strony merytorycznej: cele, stosowane narzędzia i metody, osiągnięte rezultaty, doświadczenia i wnioski.
Projekt skierowany został do 57 osób z terenu gminy Ostrów Maz., korzystających z pomocy społecznej a ponadto zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jego głównym celem było zaktywizowanie i podniesienie umiejętności społeczno – zawodowych jego uczestników.  Pomoc zaoferowana w projekcie miała charakter kompleksowy. Wszystkim uczestnikom projektu zaproponowano instrumenty aktywnej integracji, w tym warsztaty kompetencji społecznych, indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne oraz możliwość ukończenia  obranego przez siebie kursu zawodowego. Zróżnicowane formy integracji zawodowej w pełni pozwoliły  dostosować się do indywidualnych preferencji  i oczekiwań uczestników.  Kwalifikacje zawodowe w ramach realizacji zadań aktywnej integracji uzyskało 57 osób w tym: 8 osób niepełnosprawnych ( 49 K, 8M), 21 osób z zakresu – sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, 13 osób – opiekun osób zależnych, 9 osób- fryzjer- stylista, 5 osób- operator koparko- ładowarki, 4 osoby - operator wózka widłowego, 4 osoby - bukieciarstwo i florystyka, 1 osoba- pracownik administracyjno – biurowy z księgowością komputerową.  Łączna wartość projektu wyniosła 635.000-zł. Wkład własny Gminy wyniósł 66.675-zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu.
Krótka prezentacja przybliżyła zaproszonym gościom zarówno ideę jak i przebieg realizacji projektu, a wystąpienia uczestników dały okazję do wyrażenia sugestii i opinii na jego temat.

Wójt Gminy Ostrów Maz.- Waldemar Brzostek pogratulował wszystkim uczestnikom projektu zaangażowania i wytrwałości w ukończeniu szkoleń i zajęć zaznaczając, że nabyte umiejętności z pewnością będą przydatne w aktywnym poruszaniu się na rynku pracy. Wskazał także, że realizacja projektu, tak jak zakładano, stała się przedsięwzięciem potrzebnym i pomocnym wszystkim osobom borykającym się z problemem bezrobocia z powodu niskich, bądź nieadekwatnych do potrzeb rynku kwalifikacji zawodowych.
Miłym zwieńczeniem spotkania było uroczyste wręczenie uczestnikom projektu przez Wójta Gminy Ostrów Maz. – Waldemara Brzostka oraz Kierownika GOPS- Joanny Kacpury certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających udział w projekcie oraz zaświadczeń o nabytych kwalifikacjach zawodowych.  Wręczone certyfikaty uwieńczyły także pracę jaka została włożona przez uczestników, w zmianę ich sytuacji społecznej i zawodowej. Poza zdobyciem kwalifikacji zawodowych udział w projekcie systemowym  pozytywnie wpłynął  na zmiany w ocenie poczucia ich własnej wartości, a pracownikom pomocy społecznej stworzył lepszą szansę na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów społecznych na terenie gminy. To pozwala mieć przekonanie, że realizacja zadań w ramach aktywnej integracji skutecznie prowadzi do reintegracji społecznej i zawodowej jej uczestników.
Wszystkim uczestnikom projektu życzymy wielu sukcesów,  wytrwałości i powodzenia w aktywnym poszukiwaniu pracy, jednocześnie  dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w konferencji oraz za miłą i owocną współpracę przez wszystkie lata realizacji projektu.
 
 
 Koordynator projektu
 „Otwarci na jutro”