Głównej zawartości

Projekty unijne

 


 

b_185_121_238_00_images_PROW_2014.jpgb_140_107_238_00_images_EFR.JPG

                                          „Budowa i przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"

Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 805 265,19 zł

Wartość dofinansowania: 512 390,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020

Poddziałanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Termin realizacji: listopad 2019 r.

W ramach przedmiotowego zadania zostaną wybudowane trzy nowe drogi lokalne: Podborze ulica Brzozowa, Ugniewo ulica Podmiejska, a także droga Sielc Kolonia.
b_771_79_238_00_images_ProjektASI.png

„Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ostrów Mazowiecka"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych"

Całkowita wartość zadania: 5 960 166,85 zł.

Wysokość dofinansowania: 4 307 720,97 zł.

Termin realizacji: październik 2019 r.

Opis projektu:
Projekt ma na celu zastąpienie obecnie wykorzystywanych tradycyjnych źródeł energii do ogrzewania centralnego ogrzewania oraz wody, instalacjami pochodzącymi z odnawialnych źródeł energii tj.:
- 380 kolektorów słonecznych oraz 46 kotłów na biomasę w budynkach gospodarstw domowych mieszkańców Gminy
- 4 instalacje fotowoltaiczne w szkołach tj.: Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dybkach, Publicznej Szkole Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie, Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ugniewie oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Nagoszewie

Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej oraz przyniesie pozytywny wpływ na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie się emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 b_624_151_238_00_images_logo2018.jpg

"Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Koszt zadania: 600 000 zł

Wartość dofinansowania: 173 119,00 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Termin realizacji: wrzesień 2019 r. 

 


 

b_185_121_238_00_images_PROW_2014.jpgb_140_107_238_00_images_EFR.JPG

 "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"


Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 2 333 305,47 zł

Wartość dofinansowania: 1 014 350 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020
                                              

Poddziałanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Termin realizacji: 2017 r. - czerwiec 2019 r.

 
b_619_58_16777215_00_images_zestawienie-poziome-znakow-efs-1024x96.jpg


                          "Akademia Przedszkolaka - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie"


Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 313 662,50 zł

Wartość dofinansowania: 250 682,50 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

Europejski Fundusz Społeczny
Oś Priorytetowa X Edukacja dla Rozwoju Regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja Przedszkolna

Termin realizacji:
marzec 2019 - sierpień 2020

W ramach projektu utworzone i doposażone zostaną miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci  w wieku 3 lat w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku 3 -6 lat. Wyposażone zostaną także sale zabaw, łazienki i szatnie dla dzieci. 


b_687_72_238_00_images_logaprojektu.png

 "OSTRO Z WIEDZĄ"


Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 999 413,00 zł

Wartość dofinansowania: 949 413,00 zł

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

                                       
Europejski Fundusz Społeczny
                                      Oś  Priorytetowa X Edukacja dla Rozwoju Regionu
                                      Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
                                      Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Termin realizacji:  lipiec 2017 - lipiec 2019


INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU NR RPMA.10.01.01-14-7350/16 REALIZOWANYM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 - 2020 


b_771_79_238_00_images_ProjektASI.png


„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)


Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 – „E-usługi"

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 98 262 303,00 zł.

Wkład własny Województwa Mazowieckiego: 5 082 461,00 zł.

Wkład własny powiatów i gmin Województwa Mazowieckiego biorących udział w projekcie: 14 570 000,00 zł. w tym Gminy Ostrów Mazowiecka - 27 320,67 zł.

Termin realizacji: styczeń 2016 r. - grudzień 2020 r.

Opis projektu: Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty. Projekt ma na celu podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji jak również cyfryzacji baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.