Głównej zawartości

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ostrów Mazowiecka, dnia 16.03.2018 r.

IG.271.6.2018

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi: „Wykonanie kompleksowej usługi obejmującej opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego w ramach realizacji projektu pn.: „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ostrów Mazowiecka” informuję, że w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 9 marca 2018 r. do godz.: 10:30 wpłynęły dwie oferty, z których jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr  2, ponieważ wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i w kryterium oceny ofert - cena uzyskał największą ilość punktów.

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Przyznana punktacja

1

KBSystems Krzysztof Budzyński

ul. Bp. M. Fulmana 6/31

20-492 Lublin

60.885,00 zł

97,90 punktów

2

Centrum Energii i Nowych Technologii Sp. z o.o.

ul. Zgodna 7

97-225 Ujazd

59.655,00 zł

100 punktów