Podatki i opłaty lokalne

Odsłony: 25477WNIOSEK o wydaniu zaświadczenia o  nie posiadaniu zaległości podatkowych
 
WNIOSEK o wydaniu zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, gruntów w ha fizycznych i przeliczeniowych

WNIOSEK o wydaniu zaświadczenia o nie figurowaniu w ewidencji podatkowej podatku leśnego, od nieruchomości oraz podatku rolnego


Opłaty:

1) Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydane zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawa o opłacie skarbowej  z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)  w sprawach:

2)  Opłata skarbowa od wydania pozostałych zaświadczeń wynosi 17 zł.

3)  Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości wynosi 21 zł;

 
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę należy wpłacić na rachunek Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5,  07-300 Ostrów Mazowiecka   Nr 58 8923 0008 0003 1046 2000 0004

Termin: Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni od daty złożenia wniosku - wydaje się zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. 

Dodatkowe informacje:

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Wniosek o wydanie zaświadczenia składany przez podatników posiadających osobowość prawną winien zostać podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w KRS. W przypadku ustanowienia pełnomocnika szczególnego do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo. 


UCHWAŁA Nr XVI/151/16 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów jej płatności, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.Uchwała Nr XIX/174/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Wysokość stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2020 r.

Załącznik Nr 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) do 30 czerwca 2019 r. 

Załącznik Nr 2 Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) dotycząca zdarzeń zaistniałych do 30 czerwca 2019 r. 

Informacja i Deklaracja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotycząca zdarzeń zaistniałych od 1 lipca 2019 r.

Załącznik Nr 3. Informacja o gruntach (IR-1) do 30 czerwca 2019 r. 

Załącznik Nr 4. Deklaracja na podatek rolny (DR-1) dotycząca zdarzeń zaistniałych do 30 czerwca 2019 r. 

Informacja i Deklaracja na podatek rolny dotycząca zdarzeń zaistniałych od 1 lipca 2019 r.
 

Załącznik Nr 5. Informacja o lasach (IL-1) do 30 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 6. Deklaracja na podatek leśny (DL-1) dotycząca zdarzeń zaistniałych do 30 czerwca 2019 r. 

Informacja i Deklaracja na podatek leśny dotycząca zdarzeń zaistniałych od 1 lipca 2019 r.

 
Wysokości stawek podatku od środków transportowych  w 2020 roku
 
Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)
 
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych 

Terminy płatności podatków od środków transportowych

I rata – do 17 lutego 2020 roku

II rata – do 15 września  2020 roku

Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
 

Terminy płatności podatków w 2020 roku:
 
I rata – do 16 marca
II rata – do 15 maja 
III rata – do 15 września
IV rata – do 16 listopada 
 
Przypomina się o terminowym uiszczaniu należności.

 

Terminy płatności oraz stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

 

  
Stawki podatków i opłat obowiązujące od 2016 roku: 


od 1 stycznia  2016 roku uległy zmianie wzory informacji i deklaracji podatkowych


 Deklaracje składają osoby prawne
 

Deklaracja na podatek od nieruchomości  (DN-1) wersja word

Deklaracja na podatek leśny (DL-1) wersja word

Deklaracja na podatek rolny  (DR-1) wersja word

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT -1)

 

Informacje składają osoby fizyczne

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) wersja word

Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) wersja word

Informacja o gruntach (IR-1) wersja word