Głównej zawartości

Raport o stanie Gminy za 2019 rok


b_143_202_238_00_images_sttona.png
Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka przedstawił „Raport o stanie Gminy Ostrów Mazowiecka za 2019 rok". Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w minionym roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie oprócz radnych, mogą też zabierać głos mieszkańcy Gminy Ostrów Mazowiecka. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącej Rady Gminy pisemne zgłoszenie (wzór zgłoszenia do pobrania), poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Termin sesji podczas której przedstawiany będzie Raport o stanie Gminy Ostrów Mazowiecka za 2019 rok przewidziany jest w miesiącu sierpniu.