Głównej zawartości

organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe nie są elementem formalnej struktury władzy państwowej lub samorządowej. Ich działanie jest ukierunkowane na działalność społeczną, nie zaś na osiąganie zysków.

Organizacje tego typu są bardzo ważne dla Gminy, gdyż umożliwiają funkcjonowanie społeczeństwa demokratycznego. Ponadto ich znaczenie dla społecznej i gospodarczej rzeczywistości stale wzrasta. Stwarzają ona ramy organizacyjne dla działań powodowanych odruchem serca oraz dla naszej aktywności obywatelskiej.

Mieszkańcy Gminy Ostrów Mazowiecka wykazują znaczną aktywność społeczną. W gminie działają różnorodne organizacje pozarządowe. Świadczy to o dużej integracji i świadomości lokalnej wśród mieszkańców oraz ich zaangażowaniu w sprawy naszej „Małej Ojczyzny”. Władze Gminy, dostrzegając potencjał i możliwości Organizacji Pozarządowych, dążą do zacieśnienia trwającej współpracy.

                                           WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY
Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

FORMULARZ KONSULTACJI Program współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020


 

WZORY OFERTY i SPRAWOZDANIA

Rozporządzenie Przewodniczącego  Komitetu do spraw  Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 
(Dz. U. z dnia 29 października 2018 r. poz. 2057 ) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz sprawozdań z wykonania tych zadań