Głównej zawartości

Ochrona środowiska

REFERAT PLANOWANIA I ROZWOJU GMINY

parter
  - pokój nr 4  - (29) 74 68 600 wew. 23


 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka


WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia

opłata za wydanie decyzji środowiskowej - 205,00 zł.

Opłatę należy wpłacić na rachunek Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5,  07-300 Ostrów Mazowiecka
Nr 58 8923 0008 0003 1046 2000 0004 


WNIOSEK o wydanie zezwolenia  na wycinkę drzew/krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów
 
WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie:
-  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 
-  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 
-  prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

WNIOSEK o odbiór zdemontowanego pokrycia dachowego zawierającego azbest

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia w sprawie udzielenia kredytu obrotowego

 

Wykaz jednostek wywożących nieczystości ciekłe - Gmina Ostrów Mazowiecka

 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJRejestr Działalności Regulowanej


 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka jest zobowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów.  

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka: https://wykaz.ekoportal.pl


poradnik małych i dużych ekologów