Głównej zawartości

Projekty - 2015

PROJEKTY ZREALIZOWANE: 


 b_403_145_238_00_images_logo_wfosigw.jpg

"Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji, w kwocie 78.000,00 zł”

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka 

Całkowita wartość projektu: 91 863,16 zł.

Wartość dofinansowania: 78 000,00 zł.

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Termin realizacji zadania: do 30 grudnia 2015 r.

 


 

                                                                             „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”
b_179_107_238_00_images_ksiazki_naszych_marzen.jpg

Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania:  19 290,00 zł.

Wartość dofinansowania: 
15 370,00 zł.

Źródło finansowania: Mazowiecki Kurator Oświaty

 

W ramach projektu  szkolne biblioteki w 13 szkołach podstawowych zostaną doposażone w książki, które nie są podręcznikami  o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów oraz chętnie przez nich czytanym i jednocześnie rozwijających ich kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia.                                                "Rozbudowa drogi gminnej Koziki od km 0 + 000 do km 1 + 306"


b_244_114_238_00_images_logoEFRWP.jpg

Nazwa beneficjenta:
  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 535 971,77 zł 

Wartość dofinansowania:
pożycza 535 971,77 zł 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 

Nazwa Programu: Samorządowy Program Pożyczkowy


 moja_przyszlosc.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Drugiej oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie będące Laureatami Konkursu "Start w przyszłość" na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu systemowego, otrzymały dodatkowe środki finansowe w łącznej kwocie 10 500 zł. na organizację wyjazdu edukacyjnego.

 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach


                                                             "Rozbudowa drogi gminnej Ugniewo ul. Szkolna"

Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania:  780 833,25 zł.    

Wartość dofinansowania:  60 000 zł

Źródło finansowania: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

Termin realizacji zadania: do września 2015 r.


b_140_89_238_00_images_mko.png
"Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży - zagospodarowanie czasu wolnego
ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole  i placówce oraz poza n
i
ą"

Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania:  37 600  zł.    

Wartość dofinansowania: 33 800 zł

Źródło finansowania: Mazowiecki Kurator Oświaty Rządowy Program na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"


Termin realizacji zadania: od września do grudnia  2015 r.

 


 

                              b_152_81_238_00_images_PROW.jpg "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Komorowie"


Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu:  28 136,25 zł

Wartość dofinansowania:  18 300  zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Działanie 413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów

Termin realizacji zadania: marzec 2015 r.


 

frkf.jpg "Animator - Moje Boisko -  Orlik 2012"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość programu: 18 000 zł.  

Wartość dofinansowania: 9 000 zł.

Źródło finansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Termin realizacji programu: marzec - listopad  2015 r.naglowek.gif
"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość"

Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu:  367 650,00 zł

Wartość dofinansowania:  367 650,00 zł


Źródło finansowania:  Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa programu:  Program Operacyjny  Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych


Termin realizacji projektu: 
wrzesień  2014 r. -  czerwiec 2015 r. 
b_150_100_238_00_images_MSIT.png"Umiem pływać - jestem bezpieczny - kontynuacja"

Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu:  42 000  zł

Wartość dofinansowania:  21 000  zł

Źródło finansowania:  Ministerstwo Sportu i Turystyki  (Fundusz Zajęć Sportowych Dla Uczniów)

Zadanie nr 2: Zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na upowszechnianie pływania

Termin realizacji projektu:  kwiecień  -  październik  2015 r. 

Projekt skierowany jest do uczniów klas  I - III  szkół podstawowychb_643_120_238_00_images_in.jpg

 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrów Mazowiecka

Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu:  4 962 951,00 zł

Wartość dofinansowania:  4 962 951,00 zł

Źródło finansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013

Działanie: VIII.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Priorytet: VIII „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki”

Termin realizacji projektu: do 31 sierpnia 2015r.

W ramach projektu utworzona zostanie na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka szerokopasmowa sieć z dostępem do Internetu. Zaprojektowana nowoczesna technologia przewiduje dostęp do internetu we wszystkich gminnych placówkach oświatowych oraz świetlicach wiejskich, a także w 52 zakwalifikowanych do projektu gospodarstwach domowych. Ponadto technologia ta zapewni dostęp  do hot spotów czyli tzw. Wi – Fi. W ramach projektu gmina zakupi 265 zestawów komputerowych oraz przeprowadzi szkolenia z obsługi komputera.b_284_93_238_00_images_iis.jpg„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Mazowiecka”

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 43 050,00 zł.

Wartość dofinansowania: 36 592,50 zł.

Źródło finansowania:  Fundusz Spójności

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej 

Termin realizacji:  grudzień 2014 r. - wrzesień 2015 r.