Głównej zawartości

Gospodarka odpadami


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


wypełnij online - ePUAP

lub
wersja do druku - PDF
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła radykalne zmiany w sektorze gospodarki odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych.

Od dnia 1 lipca 2013 r. gminy przejęły  władztwo nad odpadami komunalnymi i stały  się odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

Harmonogram odbioru odpadów  październik 2020 - czerwiec 2021 


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych spółka  z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w związku z wprowadzonym zakazem mieszania odpadów komunalnych z popiołem paleniskowym wprowadzamy dodatkowy odbiór worków z popiołem. Popiół należy wystawiać w dostarczonych przez nas workach lub w workach własnych.

Popiół będzie odbierany od października 2020 do kwietnia 2021 roku,  wg. powyższego harmonogramu:

Jednocześnie informujemy, że za zmieszanie odpadów komunalnych z popiołem naliczane będą dodatkowe opłaty. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 6 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie naszej Gminy utworzony został punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych sp. z o.o. i znajduje się na terenie siedziby przedsiębiorstwa w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wileńskiej 117.

Punkt przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
o którym mowa w ustawie z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 poz. 1688) z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka zbierany jest przez PUKiR sp. z o.o. ul. Wileńska 117, 07 - 300 Ostrów Mazowiecka.

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW, JEŻELI NA OBSZARZE GMINY SĄ POŁOŻONE GOSPODARSTWA ROLNE

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Dane adresowe punktu zbiórki:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o. o. ul. Wileńska 117, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są przez:


• PUKiR sp. z o.o. ul. Wileńska 117, 07 - 300 Ostrów Mazowiecka,

• ZGK w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. ul. Prusa 66, 07 - 300 Ostrów Mazowiecka
 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do sortowania pochodzących z terenu gminy Ostrów Mazowiecka

Instalacja do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lubiejewie ul. Łomżyńska 11, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. ul. B. Prusa 66, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka


Wykaz jednostek wywożących nieczystości ciekłe - Gmina Ostrów MazowieckaAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ostrów Mazowiecka w latach   2018 ,   2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Informacja o osgniętych przez Gminę Ostrów Mazowiecka wymaganych poziomach recyklingu w latach 2015-2019

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  od 2012 r.


 

Terminy płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku:

  • I rata – do 20 marca 
  • II rata – do 20 czerwca 
  • III rata – do 20 września 
  • IV rata – do 20 grudnia 

 

 

Przypomina się o terminowym wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

od 1 lipca 2020 r. zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

UCHWAŁA NR 144/20 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka oraz ustalenia stawki tej opłaty

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 25,00 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca.
2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 50,00 złotych od jednego mieszkańca.
3. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 5,00 złotych. Stawka opłaty po uzyskaniu zwolnienia wynosi 20,00 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca.
3. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 150,00 złotych.
4. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 300,00 złotych.


 Nieterminowe uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie skutkować:

1)    naliczeniem odsetek,

2)    otrzymaniem pisemnego upomnienia, którego koszty wynoszą 11,60 zł.,

3)    wystawieniem tytułu egzekucyjnego,

4)    przekazaniem sprawy do komornika.

 
BROSZURY  INFORMACYJNE

http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

http://naszesmieci.mos.gov.pl/infografiki

SEGREGUJĘ ODPADY - ZNAM  3R ZASADY