Głównej zawartości

Gospodarka odpadami

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła radykalne zmiany w sektorze gospodarki odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych.
Od dnia 1 lipca 2013 r. gminy przejęły  władztwo nad odpadami komunalnymi i stały  się odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

Harmonogram odbioru odpadów   lipiec 2018 r -  czerwiec 2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 6 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie naszej Gminy utworzony został punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych sp. z o.o. i znajduje się na terenie siedziby przedsiębiorstwa w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wileńskiej 117.

Punkt przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
o którym mowa w ustawie z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 poz. 1688) z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka zbierany jest przez PUKiR sp. z o.o. ul. Wileńska 117, 07 - 300 Ostrów Mazowiecka.

 Na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są przez:


• PUKiR sp. z o.o. ul. Wileńska 117, 07 - 300 Ostrów Mazowiecka,

• ZGK w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. ul. Prusa 66, 07 - 300 Ostrów Mazowiecka
 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do sortowania pochodzących z terenu gminy Ostrów Mazowiecka

Instalacja do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lubiejewie ul. Łomżyńska 11, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. ul. B. Prusa 66, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka


Wykaz jednostek wywożących nieczystości ciekłe - Gmina Ostrów MazowieckaAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ostrów Mazowiecka w latach 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Informacja o osgniętych przez Gminę Ostrów Mazowiecka wymaganych poziomach recyklingu w latach  2015-2017 

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  od 2012 r.


 

Terminy płatności oraz stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

załącznik nr 1 do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących dana nieruchomość 

 
BROSZURY  INFORMACYJNE

http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

http://naszesmieci.mos.gov.pl/infografiki

SEGREGUJĘ ODPADY - ZNAM  3R ZASADY