Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ochrony środowiska

OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5,
07-300 Ostrów Mazowiecka
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA


I. WYMAGANIA KONIECZNE, ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) wykształcenie wyższe związane z ochroną środowiska,
7) bardzo dobra znajomość przepisów ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie przyrody, rozporządzenia ministra środowiska w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy prawo wodne, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
8) biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) wykształcenie wyższe w zakresie administracji publicznej,
2) staż pracy na podobnym stanowisku,
3) ukończone kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska i postępowania administracyjnego.

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1) wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, w przypadku gdy nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bądź stanowi własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i innych;
2) rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, w przypadku gdy nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz stanowi własność osób fizycznych i nie jest przeznaczona na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) wymierzanie kar administracyjnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz niszczenie zieleni;
4) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,;
5) przygotowywanie oraz opiniowanie materiałów dotyczących programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami;
6) przygotowywanie informacji do wydania opinii dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
7) wykonywanie funkcji kontrolnych w zakresie objętym właściwością wójta określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
8) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;
9) gospodarka odpadami, w tym realizacja programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2032" oraz wprowadzanie danych do Bazy Azbestowej;
10) prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwoleń o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
11) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć planowanych do realizacji oraz wprowadzanie danych do Bazy Danych Oceny Oddziaływania na Środowisko;
12) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz naliczanie związanych z tym opłat;
13) załatwianie korespondencji oraz opracowywanie analiz i informacji
oraz sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań.

IV. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
1) praca na pełny etat, w systemie jednozmianowym, 40 godz. w tygodniu,
2) praca w godzinach od 7:30 do 15:30,
3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej,
4) wynagrodzenie wypłacane do 26 dnia każdego miesiąca,
5) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae (z telefonem kontaktowym),
3) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w BIP, na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w siedzibie Urzędu – pokój nr 5),
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kopie świadectw pracy i/lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy na ww. stanowisku pracy,
6) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat na wolne stanowisko urzędnicze, będący osobą niepełnosprawną, zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282),
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania w BIP, na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w siedzibie Urzędu – pokój nr 5).

VI. WYMOGI FORMALNE
1. Złożenie wymaganych dokumentów.
2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punkcie I.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania oraz dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska" do dnia 18 września 2020 roku (piątek), w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, pokój Nr 15 - sekretariat, do godz. 15.30 lub drogą pocztową na adres urzędu. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowanych do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka www.gminaostrowmaz.home.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 22 września 2020 roku.
2. Dalsze postępowanie polegać będzie na merytorycznej selekcji kandydatów, poprzez przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych lub testu pisemnego, podczas których sprawdzona zostanie m.in. znajomość przepisów, o których mowa w punkcie I, ppkt 7. Rozmowy przeprowadzone zostaną w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5.
3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.