Głównej zawartości

Współpraca transgraniczna z Białorusią

Pod koniec listopada delegacja Gminy odbyła wizytę w Rejonie Smorgońskim na Białorusi, która zaowocowała podpisaniem listu intencyjnego o współpracy pomiędzy tymi samorządami. Natomiast oficjalne  podpisanie umowy o partnerstwie  miało miejsce w Gminie Ostrów Mazowiecka, 29 grudnia 2016 r., podczas XXII Sesji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z udziałem Bychko Giennadij, zastępcy burmistrza Smorgońskiego Rejonu, Schastny Igor naczelnika d/s edukacji, sportu i turystyki Smorgońskiego Rejonu oraz Balysh Swietłana zastępcy dyrektora domu kultury Smorgońskiego Rejonu.


Rejon Smorgoński znajduje się w obwodzie grodzieńskim na Białorusi, przedstawiciele Gminy Ostrów Mazowiecka na czele z Wójtem odbyli szereg konsultacji i rozmów z przedstawicielami tamtejszego samorządu, po których zapadła decyzja o współpracy w ramach programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Gmina Ostrów Mazowiecka przyjęła rolę lidera projektu, natomiast strona białoruska będzie jego partnerem.

Program współpracy ma na celu wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy. Strategia tego programu odpowiada krajowym i regionalnym strategiom rozwoju społeczno-gospodarczego i przewiduje trzy cele strategiczne, takie jak: promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach po obu stronach wspólnej granicy, rozwiązywanie wspólnych wyzwań dotyczących środowiska, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i ochrony oraz promocja lepszych warunków i zasad zapewniających mobilność osób, towarów i kapitału. W programie zidentyfikowane zostały potrzeby regionalne wraz z priorytetami nakierunkowanymi na realizację niekomercyjnych projektów.

Obie strony zgodnie zdecydowały, że będą starać się o pozyskanie środków w ramach CT3. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii.

Program współpracy daje realną możliwość propagowania dziedzictwa kulturowego i historycznego regionów transgranicznych, wzmacnianie powiązań kulturowych i współpracy, poprawę wizerunku i atrakcyjności obu regionów oraz zwiększanie potencjału społeczności lokalnych. Utworzenie bazy obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego będzie stwarzało możliwość rozwoju turystyki transgranicznej. Dlatego też, w celu lepszego wykorzystania dziedzictwa regionalnego i zwiększenia liczby turystów planowane są kompleksowe przebudowy świetlic wiejskich, zarówno w naszej Gminie jak i w Rejonie Smorgońskim. Rozwój infrastruktury będzie wspierany przez wzmocnienie kontaktów pomiędzy Gminą Ostrów Mazowiecka a Rejonem Smorgońskim poprzez organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży, a także wymianę młodzieży w celu zapoznania się z kulturą i tradycją innego kraju.

Gmina Ostrów Mazowiecka, jako lider projektu złożyła wniosek, dzięki któremu będzie możliwość pozyskania ze środków unijnych milion euro, z czego 60% zostanie w Gminie, a 40% zostanie przekazane partnerowi projektu, czyli stronie białoruskiej.


gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1