Głównej zawartości

Projekty 2020"Zdalna Szkoła +"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 105 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 105 000,00 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W ramach projektu zakupiono 42 laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Sprzęt przeznaczony jest do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka. 
"Zdalna Szkoła"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 70 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 70 000,00 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W ramach zadania zakupionych zostało dla uczniów 28 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem w celu realizacji nauki zdalnej.

 


                                               "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Ostrów Mazowiecka"

Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 1 995 869,33 zł

Wartość dofinansowania: 1 260 976,00 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Termin realizacji: 

W ramach projektu na budynkach mieszkalnych zostanie zamontowanych 7 zestawów solarnych, 13 instalacji fotowoltaicznych, 7 kotłów na biomasę, 9 pieców gazowych, 4 piece elektryczne, 1 piec olejowy oraz 2 pompy ciepła. Warunkiem zakwalifikowania się do projektu było posiadanie świadectwa lub audytu energetycznego oraz redukcja co najmniej o 30% CO2 w odniesieniu do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, piec gazowy oraz będzie przeprowadzona termomodernizacja starej części szkoły.

                          "Akademia Przedszkolaka - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie"


Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 313 662,50 zł

Wartość dofinansowania: 250 682,50 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

Europejski Fundusz Społeczny
Oś Priorytetowa X Edukacja dla Rozwoju Regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja Przedszkolna

Termin realizacji:
marzec 2019 - sierpień 2020

W ramach projektu utworzone i doposażone zostaną miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci  w wieku 3 lat w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku 3 -6 lat. Wyposażone zostaną także sale zabaw, łazienki i szatnie dla dzieci. 

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)


Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 – „E-usługi"

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 98 262 303,00 zł.

Wkład własny Województwa Mazowieckiego: 5 082 461,00 zł.

Wkład własny powiatów i gmin Województwa Mazowieckiego biorących udział w projekcie: 14 570 000,00 zł. w tym Gminy Ostrów Mazowiecka - 27 320,67 zł.

Termin realizacji: styczeń 2016 r. - grudzień 2020 r.

Opis projektu: Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty. Projekt ma na celu podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji jak również cyfryzacji baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Komorowie

Na realizację inwestycji Gmina Ostrów Mazowiecka uzyskała wsparcie unijne w kwocie 250 682 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość zadania wyniosła 833 430 zł.