Głównej zawartości

Dbajmy o siebie i innych

Czytaj więcej: Dbajmy o siebie i innych
Czytaj więcej: Dbajmy o siebie i innych

Ochrona zwierząt

Ochrona zwierząt w Gminie Ostrów Mazowiecka 


Informacja w sprawie adopcji zwierząt

Bezdomne zwierzęta odłowione z terenu gminy Ostrów Mazowiecka przekazywane są do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt s.c. z siedzibą przy ul. Bąkówka, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Zachęcamy do adopcji piesków przebywających w schronisku. Odwiedź stronę: www.schroniskobakowka.pl

Zwierzęta zagubione - znalezione


Czytaj więcej: Ochrona zwierząt
  

Samiec w wieku 2 lat, mały, czarny podpalany. Odłowiony 5 marca 2020 r. w miejscowości Wiśniewo.            


Czytaj więcej: Ochrona zwierząt

Samiec w wieku 3 lat, mały, czarny podpalany. Odłowiony 3 kwietnia 2020 r. w miejscowości Dybki.


Czytaj więcej: Ochrona zwierząt

Samiec w wieku 12 miesięcy, duży, czarny podpalany. Odłowiony 16 kwietnia 2020 r. w miejscowości Zalesie.


Czytaj więcej: Ochrona zwierząt
 

Samica w wieku 10 lat, średnia, czarna podpalana. Odłowiona 20 kwietnia 2020 r. w miejscowości Ugniewo.

Czytaj więcej: Ochrona zwierząt

Samiec w wieku 8 miesięcy, mały, trikolor. Odłowiony 23 kwietnia 2020 r. w miejscowości Nowa Grabownica.


Czytaj więcej: Ochrona zwierząt
 

Samiec w wieku 12 miesięcy, średni, trikolor. Odłowiony 30 kwietnia 2020 r. w miejscowości Komorowo, ul. Cegielniana.Komunikat Starosty Ostrowskiego - 27 marca

W Powiecie Ostrowskim nie stwierdzono przypadków wystąpienia wirusa 2019-mCoV (koronawirus) wg stanu na dzień 27 marca 2020 r. na godz. 08.00 ‼️‼️Transport

Komunikacja publiczna rozkład jazdy autobusów ważny od 2019 r.

Usługi Transportowe Marek Siedlecki informuje o kursowaniu autobusu od dnia 04 maja 2020 r. na trasie Dybki - Ostrów Mazowiecka o godz. 7.00 powrót Ostrów Mazowiecka - Dybki o godz. 11.00 (kursy wykonywane będą od poniedziałku do piątku).

V Sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

Czytaj więcej: V Sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
Informuję, że w dniu 31 marca (wtorek) o godz. 14.00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka.

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Nr XIV/19 z dnia 29 stycznia 2020 r.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.

6. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na prowadzenie prac pielęgnacyjno-porządkowych na obiektach grobownictwa wojennego w miejscowości Komorowo, Lipniki i Guty-Bujno.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/107/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

10. Przyjęcie sprawozdania z Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019".

11. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 roku.

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji przez Gminę Ostrów Mazowiecka zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku oraz potrzeby związane z realizację tych zadań.

14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zakończenie Sesji.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanymi z tym ograniczeniami, sesja odbędzie się zdalnie za pomocą dostępnych komunikatorów oraz aplikacji Posiedzenia.pl

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem Sesji będą miały możliwość obejrzenia transmisji online, za pośrednictwem strony internetowej www.gminaostrowmaz.home.pl 

Przewodnicząca Rady Gminy
/ - / Krystyna Kossowska