Głównej zawartości

Projekty 2020

 

„Moje miejsce na Ziemi”

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka
Całkowita wartość projektu: 15 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 15 000,00 zł
Źródło finansowania: Fundacja Orlen

W ramach przedmiotowego zadania przygotowany i wydrukowany został album graficzny pn. „Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku i czasy powojenne na obszarze Gminy Ostrów Mazowiecka" oraz przeprowadzono konkursu plastyczny dla wszystkich uczniów gminnych szkół.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka -etap VI dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 50 000,00 zł

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka
Całkowita wartość projektu: 73 741,29 zł
Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł
Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
W ramach przedmiotowego zadania zebranych zostało 211,39 Mg wyrobów zawierających azbest z 60 gospodarstw.

 


 mazowsze serce polski

Remont strażnicy OSP w miejscowości Stare Lubiejewo

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 45 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 15 000,00 zł

Źródło dofinansowania: budżet Województwa Mazowieckiego w ramach MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2020

Zadanie obejmowało kapitalny remont pomieszczeń i garażu strażnicy.


Aktywna tablica 
Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury 
                                                        

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka
Całkowita wartość zadania:
 35 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 28 000 zł
Źródło finansowania: Mazowiecki Kurator Oświaty
Termin realizacji: listopad - grudzień 2020 r.
Projektem objęte zostały: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Dudach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Jelonkach. W ramach zadania zakupionych zostało 10 laptopów, 5 zestawów głośnikowych i tablica interaktywna.
                


mazowsze serce polski

                                          „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"

Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania:
120 000,00 zł

Wartość dofinansowania:
120 000,00 zł

Źródło finansowania:
budżet Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020"

W ramach projektu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka zostaną zinwentaryzowane systemy ogrzewania c.o. w budynkach mieszkalnych. Realizacja zadania pozwoli na zaplanowanie oraz wdrożenie projektów wymiany kotłów centralnego ogrzewania na ekologiczne.

              

mazowsze serce polski

„Remont pomieszczenia w remizo – świetlicy w miejscowości Guty - Bujno"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 20 275,28 zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Źródło finansowania:  budżet Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”


 

                                                                                
mazowsze serce polski

„Wymiana instalacji elektrycznej oraz odnowienie ścian w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuskowizna"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 24 600,00 zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Źródło finansowania:  budżet Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

 


 

                                                                                 
mazowsze serce polski

„Wyposażenie remizo - świetlicy w miejscowości Komorowo"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 20 209,00 zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Źródło finansowania:  budżet Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

 


                                                                               
mazowsze serce polski
 

„Zagospodarowanie ładu przestrzennego przy stawie w miejscowości Stare Lubiejewo"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 30 642,98 zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Źródło finansowania:  budżet Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

 


 

 

Przebudowa odcinka wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Stok – etap I”

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 
191 152,06 zł

Wartość dofinansowania: 
55 000,00 zł

Źródło dofinansowania: 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Termin realizacji: 
październik 2020 r.

"Zdalna Szkoła +"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 105 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 105 000,00 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W ramach projektu zakupiono 42 laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Sprzęt przeznaczony jest do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka. 
"Zdalna Szkoła"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 70 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 70 000,00 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W ramach zadania zakupionych zostało dla uczniów 28 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem w celu realizacji nauki zdalnej.

 


                                               "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Ostrów Mazowiecka"

Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 1 995 869,33 zł

Wartość dofinansowania: 1 260 976,00 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Termin realizacji: 

W ramach projektu na budynkach mieszkalnych zostanie zamontowanych 7 zestawów solarnych, 13 instalacji fotowoltaicznych, 7 kotłów na biomasę, 9 pieców gazowych, 4 piece elektryczne, 1 piec olejowy oraz 2 pompy ciepła. Warunkiem zakwalifikowania się do projektu było posiadanie świadectwa lub audytu energetycznego oraz redukcja co najmniej o 30% CO2 w odniesieniu do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, piec gazowy oraz będzie przeprowadzona termomodernizacja starej części szkoły.

                          "Akademia Przedszkolaka - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie"


Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 313 662,50 zł

Wartość dofinansowania: 250 682,50 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

Europejski Fundusz Społeczny
Oś Priorytetowa X Edukacja dla Rozwoju Regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja Przedszkolna

Termin realizacji:
marzec 2019 - sierpień 2020

W ramach projektu utworzone i doposażone zostaną miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci  w wieku 3 lat w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku 3 -6 lat. Wyposażone zostaną także sale zabaw, łazienki i szatnie dla dzieci. 

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)


Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 – „E-usługi"

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 98 262 303,00 zł.

Wkład własny Województwa Mazowieckiego: 5 082 461,00 zł.

Wkład własny powiatów i gmin Województwa Mazowieckiego biorących udział w projekcie: 14 570 000,00 zł. w tym Gminy Ostrów Mazowiecka - 27 320,67 zł.

Termin realizacji: styczeń 2016 r. - grudzień 2020 r.

Opis projektu: Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty. Projekt ma na celu podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji jak również cyfryzacji baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Komorowie

Na realizację inwestycji Gmina Ostrów Mazowiecka uzyskała wsparcie unijne w kwocie 250 682 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość zadania wyniosła 833 430 zł.