Głównej zawartości

Projekty 2019

         „Remont drogi gminnej nr 260642W w miejscowości Pólki relacji: DK nr 60- Koziki- droga powiatowa nr 2639W"

Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

Wysokość dofinansowania: 1 437 530,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1 916 707,63 zł

Termin realizacji: listopad 2019 r.

W ramach remontu odcinka drogi gminnej o nr 260642W na odcinku o długości 2,670 km położona zostanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego.


„Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Sarniej w miejscowości Komorowo"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

Wysokość dofinansowania: 562 652,00 zł

Całkowita wartość projektu: 750 203,51 zł

Termin realizacji: listopad 2019 r.

Zakres prac będzie obejmował przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Komorowo na odcinku o długości 545 m.

"Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji, w kwocie 29124,18 zł"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 32 360,20

Wartość dofinansowania: 29 124,18 zł

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W ramach przedmiotowego zakupione zostaną ubrania specjalistyczne typu NOMEX, prądownica TURBOJET, piła do cięcia stali i betonu, pompa do substancji ropopochodnych.


"Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka -etap V dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20 955,78zł"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 41 911,56 zł

Wartość dofinansowania: 20 955,78 zł

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W ramach przedmiotowego zadania zebranych zostanie 151 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

 


                                                                                
mazowsze serce polski

                                                                          „Budowa siłowni zewnętrznej w Zalesiu"

Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 20 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Źródło dofinansowania: budżet Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019


 mazowsze serce polski

                                                            „Remont kuchni w remizie OSP w Jasienicy"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 49 778,76 zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Źródło dofinansowania: budżet Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019


 
mazowsze serce polski

                                                  „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo"


Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 20 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Źródło dofinansowania: budżet Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019


 
mazowsze serce polski

                                             „Wykonanie ogrodzenia działki nr 309/4 w miejscowości Ugniewo"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 34 803,65 zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Źródło dofinansowania: budżet Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019


 
mazowsze serce polski

                                                            „Remont dachu strażnicy OSP w Gutach-Bujno"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 96 231,00 zł

Wartość dofinansowania: 9 900,00 zł

Źródło dofinansowania: budżet Województwa Mazowieckiego w ramach MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2019

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutach-Bujno na realizację przedmiotowego zadania otrzymała również wsparcie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 25 976,00 zł.

 
b_62_73_238_00_images_4501.jpg

„Przebudowa drogi gminnej nr drogi 260641 w kierunku Sielc – Pólki"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 247 990,57 zł

Wartość dofinansowania: 75 000,00 zł

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Termin realizacji: październik 2019 r.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie I odcinek relacji Sielc – Pólki o długości 356 m. 


 

b_185_121_238_00_images_PROW_2014.jpgb_140_107_238_00_images_EFR.JPG

                                          „Budowa i przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"

Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 805 265,19 zł

Wartość dofinansowania: 512 390,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020

Poddziałanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Termin realizacji: listopad 2019 r.

W ramach przedmiotowego zadania zostaną wybudowane trzy nowe drogi lokalne: Podborze ulica Brzozowa, Ugniewo ulica Podmiejska, a także droga Sielc Kolonia.


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 3 100,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 480,00 zł

Źródło dofinansowania: Mazowiecki Kurator Oświaty

W ramach projektu biblioteka w PSP w Nowej Osuchowej zostanie doposażona w książki, które nie są podręcznikami o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów oraz chętnie przez nich czytanym i jednocześnie rozwijających ich kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia.
„Umiem pływać - jestem bezpieczny - VI edycja"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, zadanie „Sport dla Wszystkich", działanie „Upowszechnianie Sportu dzieci i młodzieży"

Całkowita wartość zadania: 46 000,00 zł.

Wysokość dofinansowania: 23 000,00 zł.

Termin realizacji: od 08.04.2019 r. do 27.11.2019 r.

Opis projektu: W ramach projektu grupa 150 uczniów klas I i II z 13 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka będzie uczestniczyć w bezpłatnych i systematycznych lekcjach pływania. Projekt ma na celu opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności pływackich, co wpłynie na bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji spędzanych w pobliżu akwenów wodnych oraz pozwoli na unikanie zagrożeń wynikających z nieznajomości zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie.


Dożynki Gminy Ostrów Mazowiecka 2019

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Wartość dofinansowania: 30 000 zł

Źródło finansowania: Samorząd Województwa Mazowieckiego

W ramach realizacji przedmiotu porozumienia Samorząd Województwa Mazowieckiego pokryje koszty związane z obsługą techniczną zadania tj. wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia. 


 

„Myśl ekonomicznie – II edycja”

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 44 400 zł

Wysokość dofinansowania:
30 000 zł

Źródło finansowania: Narodowy Bank Polski

Projekt realizowany będzie w 12 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka, w okresie od marca do grudnia 2019 r. W ramach projektu uczniowie wezmą udział m.in. w 30-godzinnych warsztatach, wyjazdach edukacyjnych oraz gminnym konkursie z zakresu zagadnień ekonomicznych.

"Rozbudowa szkoły w Komorowie"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Wysokość dofinansowania: 1 450 900,00 zł

Całkowita wartość projektu: 4 006 501,00 zł

Termin realizacji: czerwiec 2017 – marzec 2019 r.


W ramach inwestycji zostanie wykonane piętro nad częścią parterową szkoły, w wyniku czego powstanie 6 nowych sal lekcyjnych oraz sala gimnastyczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

„Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ostrów Mazowiecka"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych"

Całkowita wartość zadania: 5 960 166,85 zł.

Wysokość dofinansowania: 4 307 720,97 zł.

Termin realizacji: październik 2019 r.

Opis projektu:
Projekt ma na celu zastąpienie obecnie wykorzystywanych tradycyjnych źródeł energii do ogrzewania centralnego ogrzewania oraz wody, instalacjami pochodzącymi z odnawialnych źródeł energii tj.:
- 380 kolektorów słonecznych oraz 46 kotłów na biomasę w budynkach gospodarstw domowych mieszkańców Gminy
- 4 instalacje fotowoltaiczne w szkołach tj.: Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dybkach, Publicznej Szkole Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie, Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ugniewie oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Nagoszewie

Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej oraz przyniesie pozytywny wpływ na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie się emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

"Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Koszt zadania: 600 000 zł

Wartość dofinansowania: 173 119,00 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Termin realizacji: wrzesień 2019 r. 

 


  "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"


Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 2 333 305,47 zł

Wartość dofinansowania: 1 014 350 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020
                                              

Poddziałanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Termin realizacji: 2017 r. - październik 2019 r.

 


                          "Akademia Przedszkolaka - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie"


Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 313 662,50 zł

Wartość dofinansowania: 250 682,50 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

Europejski Fundusz Społeczny
Oś Priorytetowa X Edukacja dla Rozwoju Regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja Przedszkolna

Termin realizacji:
marzec 2019 - sierpień 2020

W ramach projektu utworzone i doposażone zostaną miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci  w wieku 3 lat w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku 3 -6 lat. Wyposażone zostaną także sale zabaw, łazienki i szatnie dla dzieci. 


 "OSTRO Z WIEDZĄ"


Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 999 413,00 zł

Wartość dofinansowania: 949 413,00 zł

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

                                       
Europejski Fundusz Społeczny
                                      Oś  Priorytetowa X Edukacja dla Rozwoju Regionu
                                      Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
                                      Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Termin realizacji:  lipiec 2017 - lipiec 2019


INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU NR RPMA.10.01.01-14-7350/16 REALIZOWANYM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 - 2020 

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)


Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 – „E-usługi"

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 98 262 303,00 zł.

Wkład własny Województwa Mazowieckiego: 5 082 461,00 zł.

Wkład własny powiatów i gmin Województwa Mazowieckiego biorących udział w projekcie: 14 570 000,00 zł. w tym Gminy Ostrów Mazowiecka - 27 320,67 zł.

Termin realizacji: styczeń 2016 r. - grudzień 2020 r.

Opis projektu: Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty. Projekt ma na celu podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji jak również cyfryzacji baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.