Głównej zawartości

Podatki i opłaty lokalne

 • REFERAT  FINANSOWY
 • piętro - pokój nr 29 - tel. (29) 74 68 600 wew. 44


 

1) Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydane zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawa o opłacie skarbowej  z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)  w sprawach:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych,
 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

2)  Opłata skarbowa od wydania pozostałych zaświadczeń wynosi 17 zł.

3)  Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości wynosi 21 zł;

 
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę należy wpłacić na rachunek Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5,  07-300 Ostrów Mazowiecka   Nr 58 8923 0008 0003 1046 2000 0004

Termin: Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni od daty złożenia wniosku - wydaje się zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. 

Dodatkowe informacje:

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Wniosek o wydanie zaświadczenia składany przez podatników posiadających osobowość prawną winien zostać podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w KRS. W przypadku ustanowienia pełnomocnika szczególnego do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo. 


 • OPŁATA TARGOWA

UCHWAŁA Nr XVI/151/16 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów jej płatności, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.Uchwała Nr XIX/174/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2020 r.

Załącznik Nr 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) do 30 czerwca 2019 r. 

Załącznik Nr 2 Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) dotycząca zdarzeń zaistniałych do 30 czerwca 2019 r. 

Informacja i Deklaracja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotycząca zdarzeń zaistniałych od 1 lipca 2019 r.

 • PODATEK ROLNY I LEŚNY 

Załącznik Nr 3. Informacja o gruntach (IR-1) do 30 czerwca 2019 r. 

Załącznik Nr 4. Deklaracja na podatek rolny (DR-1) dotycząca zdarzeń zaistniałych do 30 czerwca 2019 r. 

Informacja i Deklaracja na podatek rolny dotycząca zdarzeń zaistniałych od 1 lipca 2019 r.
 

Załącznik Nr 5. Informacja o lasach (IL-1) do 30 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 6. Deklaracja na podatek leśny (DL-1) dotycząca zdarzeń zaistniałych do 30 czerwca 2019 r. 

Informacja i Deklaracja na podatek leśny dotycząca zdarzeń zaistniałych od 1 lipca 2019 r.

 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 
 
 

Terminy płatności podatków od środków transportowych

I rata – do 17 lutego 2020 roku

II rata – do 15 września  2020 roku

Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
 

Terminy płatności podatków w 2020 roku:
 
I rata – do 16 marca
II rata – do 15 maja 
III rata – do 15 września
IV rata – do 16 listopada 
 
Przypomina się o terminowym uiszczaniu należności.

 

Terminy płatności oraz stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi