Głównej zawartości

Projekty 2017


                                                                "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo"


Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Koszt zadania: 600 000 zł

Wartość dofinansowania: 173 119,00 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Termin realizacji: do 30 listopada 2018 r.                                                                    
                                                                                               Aktywna tablica 
                                                             Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury                                                          
                  


Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 66 500 zł

Wartość dofinansowania: 55 000 zł

Źródło finansowania: Mazowiecki Kurator Oświaty

Termin realizacji: listopad - grudzień 2017 r.


Projektem objęte zostały: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Lubiejewie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dybkach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jasienicy.

Celem projektu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych.                                                    
                                                 

                                                                                   „Bieg Podchorążego" w Komorowie


Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Wartość dofinansowania: 6 000 zł

Źródło finansowania: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Termin realizacji: 26 listopada 2017 r.

Samorząd Województwa Mazowieckiego pokrył koszty usługi: zorganizowanie i zrealizowanie występu operowego w wykonaniu Agnieszki Sokolnickiej i Voytka Soko Sokolnickiego. 


                                                                                   Remont budynku w Pałapusie


Nazwa beneficjenta:
 
Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu:
260 609,76  zł

Wysokość  dofinansowania:
117 274,39 zł

Źródło finansowania: 
Bank Gospodarstwa Krajowego

Realizowane przedsięwzięcie polegało będzie na zaadaptowaniu istniejącego budynku, na lokale socjalne. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego lokalu będzie wynosić 41 m2.


 

Program Stypendialny „Mistrzowie Matematyki”

 Nazwa wnioskodawcy:
Stowarzyszenie „Nasza Szansa” w Nagoszewce Drugiej

Partner: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Fundacja mBanku

Kwota wsparcia: 10 500,00 zł

Projekt zakłada objęcie wsparciem finansowym 7 uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce zwłaszcza w dziedzinach matematycznych uczęszczających do klas VI szkół podstawowych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka. Każdy z uczniów otrzyma stypendium w wysokości 1 500,00 zł.


 

"Rozbudowa szkoły  w  Komorowie"

 Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Wysokość dofinansowania:  1 450 900,00 zł

Całkowita wartość projektu: 4 006 501,00 zł

Termin realizacji: czerwiec 2017 – październik 2018 r.

 

W ramach inwestycji zostanie wykonane piętro nad częścią parterową szkoły, w wyniku czego powstanie 6 nowych sal lekcyjnych oraz sala gimnastyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


 

"Rozbudowa drogi gminnej Dybki Ugorek"

Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania:  575 299  zł

Wartość dofinansowania: 
150 000 zł

Źródło finansowania: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Termin realizacji: do 31 października 2017 r.

W ramach inwestycji powstanie nawierzchnia z kostki brukowej.
 

Wydarzenie kulturalno - promocyjne pn. "Kurpiowskie smaki i tradycje kulinarne"

Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Wartość dofinansowania: 
10 000 zł

Źródło finansowania: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Termin realizacji: 3 września 2017 r.

W ramach realizacji przedmiotu porozumienia Samorząd Województwa Mazowieckiego pokrył koszty usługi: zorganizowanie i zrealizowanie występu artystycznego zespołu  MASTERS  "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - etap III dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji, w kwocie 39 145,00 zł"

Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu:
46 054,01 zł

Wysokość  dofinansowania (dotacja):
39 145,00 zł

Środki własne: 6 909,01 zł

Źródło finansowania:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Termin realizacji
do 15 maja 2017 r.


 

"Bezpieczna +"

Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania:  56 750 zł. 

Wartość dofinansowania: 
44 800 zł. 

Źródło finansowania: Mazowiecki Kurator Oświaty

Projekt realizowany będzie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Dudach, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana  Pawła II w Nagoszewce, w Publicznej szkole Podstawowej im. płk. dypl. Ludwika Bociańskiego oraz w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej.

Termin realizacji: wrzesień - grudzień 2017 r.                                         
                 

 "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"


Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 1 960 792,13 zł

Wartość dofinansowania: 1 014 350 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020
                                              

Poddziałanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Termin realizacji: 2017 r. - listopad 2018 r.
                                                                                                                      "OSTRO Z WIEDZĄ"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 999 413,00 zł

Wartość dofinansowania: 949 413,00 zł

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
                                               
Europejski Fundusz Społeczny
                                      Oś  Priorytetowa X Edukacja dla Rozwoju Regionu
                                      Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
                                      Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

    Termin realizacji:  lipiec 2017 - sierpień 2018


INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU NR RPMA.10.01.01-14-7350/16 REALIZOWANYM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 - 2020                                                              Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                          

Nazwa beneficjenta:
 Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 51 700 zł

Wartość dofinansowania: 41 360 zł

Źródło dofinansowania: Mazowiecki Kurator Oświaty

W ramach projektu  biblioteki w 12 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka (PSP Koziki, PSP Ugniewo, PSP Dudy, PSP Kalinowo, PSP Jelonki, PG Jelonki, PSP Stare Lubiejewo, PSP Dybki, PSP Nagoszewka, PG Nagoszewo, PSP Jasienica, PG Jasienica) zostaną doposażone w książki, które nie są podręcznikami  o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów oraz chętnie przez nich czytanym i jednocześnie rozwijających ich kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia.
     
„Komorowo, siedem pomników przedstawiających postacie historyczne Powstania Listopadowego 
(1932-34 r.): prace konserwatorskie, zabezpieczające i roboty budowlane”

Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program: Dziedzictwo kulturowe

Priorytet: Ochrona zabytków

Koszt zadania: 176 757,04 zł

Wysokość dofinansowania: 150 000 zł
          
                                                                                     Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"Nazwa beneficjenta:
 Gmina Ostrów Mazowiecka 

Źródła finansowania:  Ministerstwo Sportu i Turystyki,  Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

10 placówek oświatowych tj. ZSP Jelonki, ZSP Nagoszewo, ZSP Komorowo, PSP Dudy, PSP Kalinowo, PSP Koziki, PSP Stare Lubiejewo, PSP Nagoszewka, PSP Nowa Osuchowa, PG Nr 1 w Jasienicy.

Program będzie realizowany w okresie od lutego 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. W szkołach objętych projektem zostaną utworzone maksymalnie 2 grupy ćwiczebne składające się z 15 – 20 uczestników. Zajęcia sportowe będą prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika zajęć.
                                                   "Umiem pływać - jestem bezpieczny - IV edycja"


Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka 

Całkowita wartość projektu: 44 500 zł

Wartość dofinansowania (dotacji): 22 250 zł

Źródła finansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów