Głównej zawartości

Ochrona środowiska

REFERAT PLANOWANIA I ROZWOJU GMINY

parter
  - pokój nr 4  - (29) 74 68 600 wew. 23


 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka


 

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie:

-        Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 
-        Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 
-     Prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


WNIOSEK O ODBIÓR ZDEMONTOWANEGO  POKRYCIA DACHOWEGO ZAWIERAJĄCEGO AZBEST

Wykaz jednostek wywożących nieczystości ciekłe - Gmina Ostrów Mazowiecka

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie udzielenia kredytu obrotowego
 



REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej 

Informacja odnośnie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Rejestr Działalności Regulowanej


 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka jest zobowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów.  

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka:

https://wykaz.ekoportal.pl


poradnik małych i dużych ekologów