Głównej zawartości

Programy rozwojowe

Strategia rozwoju jest opisem systemowego działania, które polega na określeniu długoterminowych strategicznych celów rozwoju oraz zasobów i środków potrzebnych do ich realizacji. Gmina Ostrów Mazowiecka posiada kilka opracowanych programów rozwojowych, które są podstawowym dokumentem decyzyjnym i zarządczym, kierunkującym działania władz gminy w długim okresie, gdyż łączą w sobie problematykę głównych obszarów życia społecznego i gospodarczego gminy.

PROGRAMY ROZWOJOWE GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA:


Strategia Rozwoju Gminy 2016 - 2024     Strategia Rozwoju Gminy 2004 - 2015         

Wieloletni Plan Inwestycyjny 2015 - 2020       

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2016 - 2026

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2024

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2013 - 2017

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2018- 2023

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrów Mazowiecka na 2019 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostrów Mazowiecka na 2019 rok

Program współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2019 rok

System profilaktyki  i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Ostrów Mazowiecka  na lata 2011 - 2018

"Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2032

„Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Ostrów Mazowiecka do 2020”


Program  przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016 - 2020

Program Wspierania Rodziny w Gminie Ostrów Mazowiecka na lata 2019- 2021

Program Gmina Ostrów Mazowiecka Przyjazna Rodzinie  zał. 1.   zał. 2   zał. 3 

Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka 2019

 Gminny program oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka 

 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrów Mazowiecka do 2020 roku