Głównej zawartości

Projekty - 2014

PROJEKTY ZREALIZOWANE: MSIT.png
"Umiem pływać - jestem bezpieczny"


Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu:  66 900 zł

Wartość dofinansowania:  20 000  zł


Źródło finansowania:  Ministerstwo Sportu i Turystyki  (Fundusz Zajęć Sportowych Dla Uczniów)

Zadanie nr 2: Zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na upowszechnianie pływania

Termin realizacji projektu:  
kwiecień  -  listopad 2014 r.

Projekt skierowany jest do uczniów III  klas szkół podstawowych


 


naglowek.gif
"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość"

Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu:  245 100 zł

Wartość dofinansowania:  245 100 zł


Źródło finansowania:  Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa programu:  Program Operacyjny  Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych


Termin realizacji projektu: 
wrzesień  2014 r. -  czerwiec 2015 r.
b_666_127_238_00_images_in.jpg 

 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrów Mazowiecka

Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu:  4 962 951,00 zł

Wartość dofinansowania:  4 962 951,00 zł

Źródło finansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Działanie: VIII.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Priorytet: VIII „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki”

Termin realizacji projektu: do 31 sierpnia 2015 r.

W ramach projektu utworzona zostanie na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka szerokopasmowa sieć z dostępem do Internetu. Zaprojektowana nowoczesna technologia przewiduje dostęp do internetu we wszystkich gminnych placówkach oświatowych oraz świetlicach wiejskich, a także w 52 zakwalifikowanych do projektu gospodarstwach domowych. Ponadto technologia ta zapewni dostęp  do hot spotów czyli tzw. Wi – Fi. W ramach projektu gmina zakupi 265 zestawów komputerowych oraz przeprowadzi szkolenia z obsługi komputera.

IV edycja projektu systemowego „Otwarci na jutro” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

  

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 153 400 zł.

Wartość dofinansowania:  137 293 zł.

Źródło finansowania:  Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa programu:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Działanie: VII.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie: VII.1 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy  Społecznej

Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej

Termin realizacji projektu:  kwiecień - wrzesień 2014 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie


 

 b_72_67_238_00_images_azbest.jpg

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2032”

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość programu: 29 520 zł.  

b_122_49_238_00_images_logo.pngWartość dofinansowania: 23 600 zł.  

Źródło finansowania: Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia 

Nazwa programu: „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”

Termin realizacji programu: maj - październik 2014 r.


 

"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

 

Źródła finansowania:

b_82_82_238_00_images_nfosigw_logo.jpg1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Całkowita wartość zadania: 1 685 597,80 zł.

Wartość dofinansowania:
  1 517 036 zł.

(w tym: pożyczka: 758 518 zł., dotacja: 758 518 zł.)

Nazwa programu: Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Termin realizacji zadania: 2014 r.

W ramach programu wykonanych zostanie 158 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Fidury, Jasienica, Koziki, Koziki Majdan, Kuskowizna, Dudy, Kacpury, Sagaje, Nagoszewka I i II, Nowa Osuchowa, Nagoszewo, Turka, Nieskórz, Popielarnia, Pólki, Rogóźnia, Sielc, Smolechy, Sulęcin - Kolonia, Stara Osuchowa, Zakrzewek.


b_129_99_238_00_images_EFR.JPG2. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wartość dofinansowania: 722 565 zł.

Nazwa programu:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Termin realizacji zadania: 2013 r. -  2014 r.

W ramach programu wykonanych zostanie 108 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Biel, Dybki, Jelenie, Jelonki, Kalinowo, Nowa Osuchowa, Przyjmy k. Jelonek, Jasienica, Nowe Lubiejewo, Lipniki, Prosienica, Zalesie, Guty-Bujno, Wiśniewo, Koziki - Majdan, Kuskowizna, Nagoszewka I i II, Nieskórz, Fidury, Popielarnia, Pólki, Rogóźnia, Sielc, Smolechy, Stara Osuchowa, Turka, Komorowo.

 


 b_199_106_238_00_images_PROW.jpg

 

"Organizacja imprezy plenerowej - Dożynki 2014"

Nazwa beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie

Całkowita wartość projektu: 38 437,50 zł.

Wartość dofinansowania: 25 000 zł.

b_147_96_238_00_images_EFR.JPGŹródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Termin realizacji zadania: wrzesień 2014 r.


 

 

b_273_90_238_00_images_iis.jpg„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Mazowiecka”

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 43 050,00 zł.

Wartość dofinansowania: 36 592,50 zł.

Źródło finansowania:  Fundusz Spójności

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej 

Termin realizacji: 10 listopad 2013 r. - 31 grudzień 2014 r.


 

frkf.jpg "Animator - Moje Boisko -  Orlik 2012"

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość programu: 16 000 zł.  

Wartość dofinansowania: 8 000 zł.

Źródło finansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Termin realizacji programu: kwiecień - listopad  2014 r.

Promocja aktywności fizycznej w różnych grupach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli, osoby niepełnosprawne, rodziny), m.in. poprzez inicjowanie, organizację oraz przeprowadzanie zajęć i imprez sportowych.

 


b_156_45_238_00_images_logo_wfosigw.jpgb_37_44_238_00_images_h.png

"Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach dofinansowana  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 90.159,00 zł."

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka 

Całkowita wartość projektu: 104 550 zł 

Wartość dofinansowania: 90 159 zł 

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka) 

Termin realizacji zadania: do 15 września 2014 r.

 


 

 b_205_109_238_00_images_PROW.jpg

"Wyposażenie siłowni zewnętrznej w Komorowie"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 
28 136,25 zł.

b_158_113_238_00_images_EFR.JPGWartość dofinansowania: 18 300 zł.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2017 - 2013 w zakresie małych projektów 

Termin realizacji zadania: grudzień 2014 r.