Głównej zawartości

Dowody osobiste, meldunki

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

parter 
-  pokój nr 1 - tel. (29) 74 68 600 wew. 48, 49


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZEZMIANY OD 1 MARCA 2015 r. 

Każdy, kto złoży po 1 marca wniosek o wydanie dowodu osobistego, otrzyma dokument tożsamości oparty na nowym wzorze. Co się zmieni? Na dokumencie pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie, a opisy pól będą również w języku angielskim. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu posiadacza. Zniknie również adres zameldowania. Dane adresowe nie są informacją, która stanowi o tożsamości osoby, więc ich umieszczenie w dowodzie osobistym nie jest konieczne.


NOWY WZÓR DOWODU OSOBISTEGO

WNIOSEK o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

 
 Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,
2. Dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
3. Dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
4. Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 
Opłaty:
Opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL wynosi 31,00 zł
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika) wynosi 17,00 zł
Opłatę należy wpłacić na rachunek Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5,  07-300 Ostrów Mazowiecka
BS Nr 58 8923 0008 0003 1046 2000 0004 


Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 
Termin: Niezwłocznie. Jeżeli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Dodatkowe informacje:
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców wnosi się do organu gminy właściwego ze względu na ostatni znany adres zameldowania osoby, której wniosek dotyczy; natomiast wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL wnosi się do dowolnego organu gminy na terenie kraju. Wniosek w tej samej sprawie może zostać złożony wyłącznie do jednego organu gminy.


Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
2. dowód wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),
3. pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),
4. w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu oryginał dokumentu do wglądu tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 
Opłaty:
Opłata skarbowa - w wysokości 17,00 zł,
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - w wysokości 17,00 zł
Opłatę należy wpłacić na rachunek Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5,  07-300 Ostrów Mazowiecka
BS Nr 58 8923 0008 0003 1046 2000 0004 


Termin: Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż do 7 dni.
 
Dodatkowe informacje:
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego

WNIOSEK o nadanie numeru PESEL

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego


Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP


Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 Utrata ważności dowodów osobistych

W związku z upływem ważności dziesięcioletniego okresu ważności dowodów osobistych informuję, że dowody te są automatycznie unieważniane przez System Wydawania Dowodów Osobistych z upływem 10 lat od daty ich wyprodukowania.

Nie będzie w tym przypadku brana pod uwagę data odbioru dowodu osobistego.

Każdy posiadacz dowodu osobistego powinien sprawdzić na dokumencie datę jego wydania i złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości.

Dowody, które stracą ważność nie będą uprawniały do posługiwania się nimi.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.