Głównej zawartości

Projekty - 2018                                                                             Ławka Niepodległości w Komorowie

Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Ministerstwo Obrony Narodowej

Termin realizacji zadania: październik - grudzień 2018 r.

W ramach zadnia w Komorowie w Alei Powstanie Listopadowego powstanie Ławka Niepodległości oraz zagospodarowanie terenu wokół ławki.
"Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 46 189,00 zł

Wartość dofinansowania: 45 727,11 zł

Źródło finansowania: Ministerstwo Sprawiedliwości

Termin realizacji zadania: wrzesień - listopad  2018 r.

 
"Ekojelonki- ścieżka edukacyjna z kącikiem pszczelarskim dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 39 610,00 zł

Wartość dofinansowania: 31 687,94 zł

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2018 r.

 

„Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Biel”

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 20 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Źródło dofinansowania: budżet Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE


„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Grabownica”

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 20 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

Źródło dofinansowania: budżet Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE

"Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka- etap IV dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji, w kwocie 37 343,98 zł"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 46 679,98 zł

Wartość dofinansowania: 37 343,98 zł

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

b_619_58_16777215_00_images_zestawienie-poziome-znakow-efs-1024x96.jpg

                          "Akademia Przedszkolaka - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie"

Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 313 662,50 zł

Wartość dofinansowania: 250 682,50 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

Europejski Fundusz Społeczny
Oś Priorytetowa X Edukacja dla Rozwoju Regionu
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja Przedszkolna

Termin realizacji:
marzec 2019 - sierpień 2020

W ramach projektu utworzone i doposażone zostaną miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci  w wieku 3 lat w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku 3 -6 lat. Wyposażone zostaną także sale zabaw, łazienki i szatnie dla dzieci. 


Dożynki Gminy Ostrów Mazowiecka 2018

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Wartość dofinansowania: 
25 000 zł

Źródło finansowania: Samorząd Województwa Mazowieckiego

W ramach realizacji przedmiotu porozumienia Samorząd Województwa Mazowieckiego pokryje koszty związane z obsługą techniczną zadania tj. wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia oraz wydania albumu dożynkowego.  

 


                                                                                  b_217_58_16777215_00_images_miniaturki_indeks.png
   

                                                            „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Grabownica"

Nazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 489 823,33 zł

Wartość dofinansowania: 100 000 zł

Źródło finansowania: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Termin realizacji: 2018 r.
                                                                          
                                                                 „Umiem pływać - jestem bezpieczny - V edycja"


Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania:
Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, zadanie „Sport dla Wszystkich", działanie „Upowszechnianie Sportu dzieci i młodzieży"

Całkowita wartość zadania: 44 500,00 zł.

Wysokość dofinansowania: 22 250,00 zł.

Termin realizacji: od 09.04.2018 r. do 09.11.2018 r.

Opis projektu: W ramach projektu grupa 146 uczniów klas I i II z 13 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka będzie uczestniczyć w bezpłatnych i systematycznych lekcjach pływania. Projekt ma na celu opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności pływackich, co wpłynie na bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji spędzanych w pobliżu akwenów wodnych oraz pozwoli na unikanie zagrożeń wynikających z nieznajomości zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie.


                                                      „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ostrów Mazowiecka"


Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych"

Całkowita wartość zadania: 5 960 166,85 zł.

Wysokość dofinansowania: 4 307 720,97 zł.

Termin realizacji: październik 2019 r.

Opis projektu:
Projekt ma na celu zastąpienie obecnie wykorzystywanych tradycyjnych źródeł energii do ogrzewania centralnego ogrzewania oraz wody, instalacjami pochodzącymi z odnawialnych źródeł energii tj.:
- 380 kolektorów słonecznych oraz 46 kotłów na biomasę w budynkach gospodarstw domowych mieszkańców Gminy
- 4 instalacje fotowoltaiczne w szkołach tj.: Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dybkach, Publicznej Szkole Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie, Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ugniewie oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Nagoszewie

Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej oraz przyniesie pozytywny wpływ na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie się emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
 


„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019

Wysokość dofinansowania: 534 024,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1 598 748,07 zł

Termin realizacji: maj - listopad 2018 r.

W ramach zadania zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz zjazdy i chodniki z kostki brukowej. Dodatkowo wykonane zostanie oświetlenie drogi i przyległego terenu. Zaprojektowano ustawienie słupów z oprawami oświetleniowymi. Słupy usytuowane będą wzdłuż drogi, w otoczeniu pobliskiej szkoły oraz przy przejściach dla pieszych.

                                                                                      „Myśl ekonomicznie"Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Narodowy Bank Polski

Wysokość dofinansowania: 23 400,00 zł

Całkowita wartość projektu: 44 400,00 zł

Termin realizacji: styczeń – grudzień 2018 r.

Projekt realizowany będzie w 12 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka. W ramach projektu uczniowie wezmą udział m.in. w 30-godzinnych warsztatach, wyjazdach edukacyjnych oraz gminnym konkursie z zakresu zagadnień ekonomicznych.

 


„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)


Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 – „E-usługi"

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 98 262 303,00 zł.

Wkład własny Województwa Mazowieckiego: 5 082 461,00 zł.

Wkład własny powiatów i gmin Województwa Mazowieckiego biorących udział w projekcie: 14 570 000,00 zł. w tym Gminy Ostrów Mazowiecka - 27 320,67 zł.

Termin realizacji: styczeń 2016 r. – grudzień 2020 r.

Opis projektu: Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty. Projekt ma na celu podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji jak również cyfryzacji baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Koszt zadania: 600 000 zł

Wartość dofinansowania: 173 119,00 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Termin realizacji: wrzesień 2019 r.  

       "Rozbudowa szkoły w Komorowie" 


Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Wysokość dofinansowania:  1 450 900,00 zł

Całkowita wartość projektu: 4 006 501,00 zł

Termin realizacji: czerwiec 2017 – marzec 2019 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonane piętro nad częścią parterową szkoły, w wyniku czego powstanie 6 nowych sal lekcyjnych oraz sala gimnastyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 


 "OSTRO Z WIEDZĄ"


Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 999 413,00 zł

Wartość dofinansowania: 949 413,00 zł

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

                                       
Europejski Fundusz Społeczny
                                      Oś  Priorytetowa X Edukacja dla Rozwoju Regionu
                                      Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
                                      Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Termin realizacji:  lipiec 2017 - lipiec  2019


INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU NR RPMA.10.01.01-14-7350/16 REALIZOWANYM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 - 2020  "Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka"


Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania: 1 960 792,13 zł

Wartość dofinansowania: 1 014 350 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020
                                              

Poddziałanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Termin realizacji: 2017 r. - czerwiec 2019 r.