Głównej zawartości

Projekty - 2013


PROJEKTY ZREALIZOWANE: 


   MSIT.png   „Pływanie na medal”

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 45 750 zł.

Kwota dofinansowania: 20 000 zł. 

Źródło finansowania: Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

Zadanie nr 2: Zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na upowszechnianie pływania

Termin realizacji: 15.04.2013 r. – 31.10.2013 r.

* * *

Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie dotacji w wysokości 22 500,00 zł. na realizację zadania „Umiem pływać - jestem bezpieczny”. Planowany koszt zadania: 66 900 zł.  Termin realizacji: 07.04.2014 r. – 28.11.2014 r.

 


 

MSIT.png„Akademia Lekkoatletyczna w Gminie Ostrów Mazowiecka” 

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 5 652,02 zł.

Kwota dofinansowania: 2 850 zł.

Żródło finansowania:  Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

Zadanie nr 3: Zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na upowszechnianie lekkiejatletyki

Termin realizacji: 16.09.2013 r. – 15.11.2013 r.

Projekt realizowany był wśród 45 gimnazjalistów z Publicznego Gimnazjum nr 4  im. Bohaterów Westerplatte w Jelonkach.


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

  Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Projekt systemowy „Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 72 096 zł.

Kwota dofinansowania: 72 096 zł.

Trzy szkoły podstawowe (PSP Dybki, PSP Koziki, PSP Nowa Osuchowa) będące Laureatami Konkursu "Start w przyszłość" na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu systemowego, otrzymały dodatkowe środki finansowe w łącznej kwocie 36 000 zł. na organizację wypoczynku.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach


 

 

        „Budowa drogi gminnej Ugniewo – ulica Cicha od km 0+000 do km 0+400"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 223 339,34 zł.

Wartość dofinansowania: 60 000 zł.

Źródło finansowania: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Termin realizacji projektu: 25 czerwca 2013r. - 31 lipca 2013r.


 
b_276_91_238_00_images_iis.jpg „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Mazowiecka”
 

Całkowita wartość zadania: 43 050,00 zł.

Wartość dofinansowania: 36 592,50 zł.

Źródło finansowania:  Fundusz Spójności

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej 

Termin realizacji: 10 listopad 2013r. - 31 grudzień 2014r.


 

Złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie o dofinansowanie budowy 136 kpl. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka – kontynuacja”.

Wnioskowana kwota dotacji - 1 002 942 zł.

Wnioskowana kwota pożyczki - 1 002 942 zł.

Koszt zadania - 2 228 761 zł.