Głównej zawartości

Wyniki naboru na stanowisko ds. FINANSOWEJ OBSŁUGI GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko urzędnicze do spraw finansowej obsługi gminnych placówek oświatowych w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej wybrana została

Pani Piotrowicz Sylwia, zam. Nieskórz

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Spośród 5 kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, Pani Piotrowicz Sylwia wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku. Legitymuje się wykształceniem wyższym z zakresu ekonomii oraz zaprezentowała bardzo dobrą znajomość wymaganych przepisów, wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Ostrów Mazowiecka, 27.07.2020 r.

 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw finansowej obsługi gminnych placówek oświatowych
LISTA OSÓB

ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA,

DOTYCZĄCEGO NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

DO SPRAW FINANSOWEJ OBSŁUGI GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 W URZĘDZIE GMINY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

(w kolejności alfabetycznej)

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Kolator Marta

Ostrów Mazowiecka

2.

Piotrowicz Sylwia

Nieskórz

3.

Przeździecka Natalia

Ostrów Mazowiecka

4.

Wolska Anna

Stare Lubiejewo

5.

Wójkowska Justyna Kinga

Ostrów Mazowiecka

  

Do dalszego postępowania zakwalifikowano ww. osoby, ponieważ spełniły one wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze, tj.:

1)      złożyły wymagane dokumenty,

2)      posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne,  określone  w ogłoszeniu o naborze.

Dalsze postępowanie polegać będzie na przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z ww. kandydatami, podczas których sprawdzona zostanie m.in. znajomość przepisów,  o których mowa w punkcie II, pkt.1 ogłoszenia o naborze. Rozmowy przeprowadzone zostaną w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej  przy ul. generała Władysława Sikorskiego 5, pokój Nr 14 (Sala Konferencyjna – parter), w dniu 22 lipca 2020r. (środa) od godziny 1000 – o godzinie przeprowadzonych rozmów zakwalifikowani kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.

                                                          
Ostrów Mazowiecka, 20.07.2020 r.

Załączniki:

Ostrów Mazowiecka, 07.07.2020 r.

OSO.2110.2.2020

SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ
W OGŁOSZENIU O NABORZE KANDYDATÓW
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
DO SPRAW FINANSOWEJ OBSŁUGI GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze do spraw finansowej obsługi gminnych placówek oświatowych, które opublikowano na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostrów Mazowiecka.

W treści ogłoszenia, w pkt. V. Wymagane dokumenty, ppkt. 5) w brzmieniu: " kopie świadectw pracy i/lub innych dokumentów potwierdzający dwuletni staż pracy w księgowości budżetowej", zastępuje się nowym zapisem, w brzmieniu: „kopie świadectw pracy i/lub innych dokumentów potwierdzający staż pracy w księgowości budżetowej".

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.
Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5,
07-300 Ostrów Mazowiecka
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
DO SPRAW FINANSOWEJ OBSŁUGI GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


I. WYMAGANIA KONIECZNE, ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) wykształcenie wyższe – ekonomiczne,

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo oświatowe, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy
o samorządzie gminnym i aktów wykonawczych do tych ustaw,
2) biegła umiejętność obsługi komputera, w tym programów finansowo – księgowych,
3) umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji prac,
4) doświadczenie w księgowości budżetowej.

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1) prowadzenie ewidencji księgowej i sprawozdawczości dla jednostek oświatowych,
2) rozliczanie dotacji pozyskanych na rzecz jednostek oświatowych,
3) sporządzanie list wynagrodzeń,
4) wystawianie not księgowych,
5) współudział w przygotowaniu projektów planów finansowych.

IV. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
1) praca na pełny etat, w systemie jednozmianowym, 40 godz. w tygodniu,
2) praca w godzinach od 7:30 do 15:30,
3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej,
4) wynagrodzenie wypłacane do 26 dnia każdego miesiąca,
5) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae (z telefonem kontaktowym),
3) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w BIP, na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w siedzibie Urzędu – pokój nr 5),
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kopie świadectw pracy i/lub innych dokumentów potwierdzających dwuletni staż pracy w księgowości budżetowej,
6) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat na wolne stanowisko urzędnicze, będący osobą niepełnosprawną, zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282),
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji (druk do pobrania w BIP, na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w siedzibie Urzędu – pokój nr 5).

VI. WYMOGI FORMALNE
1. Złożenie wymaganych dokumentów.
2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punkcie I.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania oraz dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. finansowej obsługi gminnych placówek oświatowych" do dnia 16 lipca 2020 roku (czwartek), w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, pokój Nr 15 - sekretariat, do godz. 15.30 lub drogą pocztową na adres urzędu. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowanych do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka www.gminaostrowmaz.home.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 23 lipca 2020 roku.
2. Dalsze postępowanie polegać będzie na merytorycznej selekcji kandydatów, poprzez przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych lub testu pisemnego, podczas których sprawdzona zostanie m.in. znajomość przepisów, o których mowa w punkcie II,
pkt. 1. Rozmowy przeprowadzone zostaną w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5.
3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.