Głównej zawartości

VI Kadencja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka dobiegła końca

We wtorek 18 listopada 2014r. odbyła się ostatnia sesja VI Kadencji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka. Na sali posiedzeń w Urzędzie Gminy zebrało się 14 radnych (15), władze samorządowe na czele z Wójtem Waldemarem Brzostkiem, sołtysi i goście zaproszeni. 

Podczas XXXV Sesji Rady Gminny Ostrów Mazowiecka podjęto uchwały,  które dotyczyły kwestii finansowych gminy. Przedstawiona została również informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych za 2013 rok, złożonych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Druga część sesji miała bardziej uroczysty i podniosły charakter. Przewodniczący Rady Tadeusz Jabłonka podsumował dobiegającą końca kadencję, podziękował radnym za współpracę, za to, że obdarzyli go zaufaniem powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady, podziękował sołtysom za wspólną pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy. Podkreślił zgodę jak panowała w radzie, dzięki której możliwe było przeprowadzenie wielu znaczących projektów. Przypomniał, że na pierwszych posiedzeniach rady, a było to 16 lat temu, podejmowane były uchwały dotyczące żwirowania dróg, wymiany pieców w szkołach, a obecnie z widocznym postępem technologicznym, są to tematy związane z budową biologicznych oczyszczalni ścieków, gospodarką odpadami, czy gminnym Internetem. Rozbudowa bazy dydaktycznej i sportowej stała się priorytetem na miarę obecnych czasów.

Za dobrą współpracę podziękował również Wójt Waldemar Brzostek. Wyrażając swoje uznanie dla owocnej pracy radnych na rzecz samorządu  gminnego wręczył razem z Przewodniczącym Rady Tadeuszem Jabłonką okolicznościowe dyplomy oraz album o gminie.


gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1