Głównej zawartości

Milion złotych na gospodarkę wodno - ściekową dla Gminy

W dniu 30 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Pan Waldemar Brzostek podpisał umowę o przyznaniu dotacji na realizację zadania pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka". Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, typ operacji „Gospodarka wodno – ściekowa" w wysokości 1 014 350,00 zł., przy całkowitym koszcie zadania 1 960 792,13 zł. Są to kolejne środki unijne pozyskane przez naszą Gminę w tym roku. W ramach realizacji zadania zostanie rozbudowana sieć wodociągowa w Starej Grabownicy i Komorowie ul. Wodociąg, Sosnowa, Sarnia oraz sieć kanalizacji sanitarnej w Komorowie ul. Wodociąg, Sosnowa, Sarnia, Majdan. Zostaną także wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 127 szt. zlokalizowane w 30 miejscowościach. Realizacja przedsięwzięcia rozwiąże problem odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych z budynków mieszkalnych oraz wpłynie na poprawę środowiska naturalnego, a także podniesie poziom i jakość życia mieszkańców.