Głównej zawartości

Sesja absolutoryjna

09 czerwca odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, dotycząca m.in. udzielenia absolutorium Wójtowi. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium za realizację budżetu 2016 roku Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek uzyskał poparcie wszystkich obecnych na Sesji Radnych.

Zanim jednak przystąpiono do głosowania, radni, sołtysi oraz goście zaproszeni obejrzeli prezentację multimedialną, przedstawiającą dokonania, które złożyły się na realizację budżetu 2016 roku. Do najważniejszych zadań zrealizowanych w ubiegłym roku należy zaliczyć: usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka. Od mieszkańców odebrano bezpłatnie 173 tony szkodliwego dla zdrowia eternitu. Koszt zadania wyniósł 73984,36 zł, z czego 62 886,70 zł stanowi datację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚIGW).

Wybudowano stację uzdatniania wody (SUW) w Starej Grabownicy. Całkowita wartość zadania to 1 080 485,74 zł. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚIGW w kwocie 760 988,24 zł.

Dzięki pozyskanym funduszom w Gminie Ostrów Mazowiecka realizowanych jest wiele projektów oświatowych m.in. „Rządowy Program wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna +" , „Umiem pływać jestem bezpieczny - III edycja", „Czysta Gmina - Czyste Mazowsze", „Mały Mistrz". Na realizację projektów Gmina pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 72 039, 39 zł.

Gmina pozyskała również środki zewnętrzne w wysokości 227 502,37 zł na odnowienie w Komorowie siedmiu pomników przedstawiających postacie historyczne Powstania Listopadowego (1932-34r.). Jest to inwestycja realizowana w latach 2016 – 2017.Pozyskała także 31 475,93 zł na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka.

Dzięki nakładom finansowym na transport i łączność w wysokości 3 389 191,34 zł, wykonano kolejne gminne drogi bitumiczne o długości 3914 mb w miejscowościach: Rogóźnia, Koziki, Guty - Bujno - Pęchratka, Komorowo ul. Kościelna, Stok, Ugniewo ul. Krótka, Stare Lubiejewo ul. Szkolna, Nowe Lubiejewo, Dybki - Przyjmy oraz dofinansowano w wysokości 530 000 zł przebudowę drogi powiatowej nr 2654 W Podborze – Kalinowo. Na realizację zadań w zakresie poprawy gminnej infrastruktury drogowej pozyskano środki unijne na przebudowę drogi w miejscowości Koziki w wysokości 257 630 zł oraz uzyskano refundację wydatków poniesionych w 2009 r. na rozbudowę odcinka drogi gminnej Stara Grabownica w wysokości 792 084,48 zł.

Gmina Ostrów Mazowiecka dofinansowała w kwocie 60 000 zł zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla jednego z oddziałów szpitala powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

W ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przygotowano dokumentację i złożono wniosek, który przeszedł pozytywną opinię, na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Mazowiecka". Realizacja zadania rozpocznie się w drugiej połowie 2017 roku. Gmina w ramach zadania zaplanowała zakup i instalacje 380 kolektorów słonecznych, 46 kotłów na biomasę (pellet) w budynkach gospodarstw domowych oraz instalacji fotowoltaicznych w 4 gminnych szkołach.