Głównej zawartości

"Ostro z wiedzą"
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU NR RPMA.10.01.01-14-7350/16 REALIZOWANYM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 - 2020

„Ostro z wiedzą – wsparcie edukacji 13 szkół kształcenia ogólnego o najsłabszych wynikach z terenu wiejskiej gminy Ostrów Mazowiecka" jest projektem realizowanym przez Gminę Ostrów Mazowiecka (obszar wiejski) w okresie VII.2017 r.-VII.2019 r. dedykowanym szkołom publicznym z terenu Gminy. Celem projektu jest unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej gminy Ostrów Mazowiecka w 12 Szkołach Podstawowych i 1 Gimnazjum poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowo – edukacyjnych obejmujących uczniów i nauczycieli szkół.

Harmonogram projektu przewiduje doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i specjalistyczne oraz sprzęt, w tym sprzęt TIK; przeprowadzenie zajęć dodatkowych oraz szkoleń dla nauczycieli. W przypadku zajęć dodatkowych przewidziano m.in. zajęcia matematyczne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnej metody eksperymentu, warsztaty kreatywności i innowacyjności.
Projekt uwzględnia uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych .

PLANOWANE EFEKTY (rzeczowe), PRUDUKTY:
• Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi– 300 osób
• Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 50 osób (90% kobiety)
• Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 13
• Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu - 15
• Liczba godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych – 3126 godzin
• Liczba pracowni szkolnych doposażonych w pomoce dydaktyczne i sprzęt, w tym sprzęt TIK – 42
• Liczba godzin szkoleń w ramach dokształcania nauczycieli – 128 godzin
• Liczba placówek, które otrzymały wsparcie w ramach projektu – 13
• Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi objętych wsparciem w programie – 15 osób
• Liczba godzin zajęć dla uczniów SPEDU – 25 godz./os.

PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:
• Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 13
• Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć – 13
• Liczba uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 240 osób
• Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 45 osób
• Liczba uczniów, którzy nabyli co najmniej dwie kompetencje kluczowe i cztery powiązane z nimi postawy/ umiejętności niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu – 240 osób
• Liczba uczniów, u których nastąpił wzrost kompetencji matematyczno – przyrodniczych lub ICT dzięki nauce opartej na metodzie eksperymentu/ programowaniu po opuszczeniu programu – 120 osób
• Liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, u których nastąpił wzrost efektów nauczania/ działań rewalidacyjnych (w przypadku uczniów niepełnosprawnych) po opuszczeniu programu – 12 osób

WARTOŚĆ PROJEKTU: 999 413,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 799 530,40 zł


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020