Głównej zawartości

ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA

b_289_192_238_00_images_wotum.JPG31 maja odbyła się VIII Sesja Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej. Zanim Radni w głosowaniu jawnym przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu i udzielili absolutorium Wójtowi, rozpatrzyli Raport o stanie Gminy Ostrów Mazowiecka za 2018 rok, który szeroko obrazował zakres wykonanych zadań w roku ubiegłym. Radni nie wnosząc żadnych uwag do raportu podjęli uchwałę o przyznaniu wotum zaufania da Wójta Waldemara Brzostka.

W 2018 roku Gmina realizowała wiele zadań dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. W zakresie ekologii i ochrony środowiska były to środki pozyskane na odnawialne źródeł energii (OZE), usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz gospodarkę wodno - ściekowa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.
W ramach realizacji zadań oświatowych zakończyliśmy rozbudowę szkoły w Komorowie wraz z budową sali gimnastycznej oraz doposażeniem boiska trawiastego w piłkochwyty, bramki i wiaty dla zawodników.

Pozyskaliśmy także środki zewnętrzne na realizację wielu projektów oświatowych takich jak „Ostro z wiedzą", Aktywna tablica, "Ekojelonki - ścieżka edukacyjna z kącikiem pszczelarskim", "Myśl ekonomicznie", „Umiem pływać jestem bezpieczny", a także "Akademia przedszkolaka - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie".

W 2018 roku Gmina pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 358 850,00 zł, dzięki któremu wykonano i wyposażono w najnowszy sprzęt medyczny i meble trzy szkolne gabinety dentystyczne w Jasienicy, Nagoszewie i Jelonkach.

W zakresie poprawy bezpieczeństwo publicznego i ochrony p. poż. gmina otrzymała dotacje dla jednostek OSP w wysokości 71 569,11 zł. Wydatki majątkowe to przede wszystkim budowa kolejnych gminnych dróg asfaltowych.

W 2018 roku Gmina wybudowała ponad 3 km dróg w miejscowościach: Nagoszewka, Podborze Gościniec, Ugniewo ul. Leśna i ul. Wspólna, Stare Lubiejewo ul. Wschodnia.
Gmina otrzymała dotację w wysokości 100 000 zł na przebudowę drogi w miejscowości Stara Grabownica w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji z gruntów rolnych oraz dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na rozbudowę drogi w miejscowości Kalinowo, w wysokości 534 024,00 zł. W ramach inwestycji wykonano dodatkowo oświetlenie drogi i przyległego terenu.
 
W ubiegłym roku dofinansowaliśmy także przebudowę dróg powiatowych: nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Stara Grabownica 582 660 zł oraz drogi nr 2642W Wąsewo - Dalekie - Jelenie 80 000 zł. Przekazano również środki finansowe dla Miasta Ostrów Mazowiecka na zadanie pn. „Kolejowa modernizacja drogi" w wysokości 419 028,72 zł. Łącznie Gmina na przebudowę dróg wydała 4 576 886 zł.

Duży procent wydatków w 2018 roku stanowiły zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym realizacja rządowego programu Rodzina 500+, czy dożywianie dzieci.
Wójt poinformował, że Gmina dbając o wizerunek swoich miejscowości co roku przeznacza środki z budżetu na remonty świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu wokół nich. Swój wygląd zmieniły świetlica w Nagoszewie, Starej Grabownicy i w Bieli.

W 2018 roku Gmina Ostrów Mazowiecka dochody wykonała w wysokości 60 975 662,75 zł, co stanowi 99,97%, a wydatki w wysokości 64 090 478,95 zł, czyli 96,99 %. Wydatki inwestycyjne w stosunku do wszystkich wydatków budżetowych stanowiły 23,5%.