Głównej zawartości

Radni podjęli uchwałę budżetową na 2020 rok

13 grudnia Radni Gminy Ostrów Mazowiecka przyjęli budżet Gminy na 2020 rok.

Dochody budżetu Gminy oszacowano na kwotę 58 670 000 zł. Wydatki na 2020 rok zaplanowano w wysokości 65 370 000 zł. Tradycyjnie najwięcej środków finansowych przeznaczonych zostanie na gminną oświatę, na utrzymanie placówek oświatowych 25 829 586 zł., przy subwencji oświatowej wynoszącej 12 390 706 zł. Drugą bardzo istotną pozycją w budżecie Gminy jest pomoc społeczna. Kwota w tym dziale wynosi  21 546 724 zł, a środki finansowe na Program 500 +, to 12 807 000 zł. Wydatki inwestycyjne w Gminie zaplanowano w budżecie na kwotę 8 700 342 zł. i stanowią 13,31 % wszystkich wydatków. Na ww. kwotę składają się zadania ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy (WPI) m.in. budowa dróg, oświetlenie ulic, budowa oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej, a także remont remizo - świetlicy oraz rozbudowa bazy dydaktyczno - sportowej.

W ramach zadań inwestycyjnych planujemy wykonać drogi asfaltowe  w miejscowościach: Kalinowo - Guty - Bujno, Nowa Osuchowa ul. Leśna, Stare Lubiejewo ul. Żale, Podborze ul. Torowa, drogi osiedlowe w Komorowie: ul. Łąkowa i ul. Chabrowa, droga w Stoku.
Planowana jest także modernizacja oświetlenia ulic, polegająca na wymianie 768 szt.  lamp z rtęciowych na energooszczędne LED.

Jak co roku w budżecie gminy zabezpieczane są  również fundusze na działalność 5 spółek wodnych w Jasienicy, Prosienicy, Nagoszewce Pierwszej, Kuskowiźnie i Wiśniewie. W 2020 roku kwota dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych wyniesie 31 250 zł.

W następnym roku rozpocznie się przebudowa remizy w Komorowie, a w ramach poprawy infrastruktury oświatowo - sportowej gmina zaplanowała środki w wysokości 300 000 zł na rozpoczęcie rozbudowy szkoły i budowę sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie.