Głównej zawartości

PUKIR

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o  (PUKiR), zostało powołane uchwalą Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej dnia 1 grudnia 2003 r., natomiast działalność swoją rozpoczęło 1 marca 2004 r. Siedziba spółki mieści się przy ul. Wileńskiej 117 (dawny SKR) w Ostrowi Mazowieckiej.

Dane kontaktowe
Prezes Tadeusz Jabłonka  tel.  (29) 745 22 14,  694 418 605
Księgowość: (29) 74 62 015  lub  (29) 74 62 014
Gminne pogotowie wodne: 664 784 605 , 662 004 663,  694 158 465
Odśnieżanie dróg:  664 784 605, 662 004 663

PUKiR zajmuje się głównie świadczeniem usług stanowiących ok. 80 % działalności spółki. Są to usługi związane z gospodarką odpadami, zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, oraz usługi rolnicze. Ponadto jednostka świadczy takie usługi jak: budowa, remonty i utrzymanie dróg, roboty melioracyjne, usługi transportowe, usługi budowlano – remontowe, budowa rurociągów oraz instalacji wodno – kanalizacyjnych, a także sprzedaż paliw 17%. Pozostała działalność w tym głównie wynajem nieruchomości to 3%.
   

Największy udział w strukturze usług stanowi pobór, uzdatnianie  i rozprowadzanie  wody na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. W skład majątku przedsiębiorstwa wchodzi sześć Stacji Uzdatniania Wody (SUW) - (Jasienica, Jelonki, Stare Lubiejewo, Nowa Osuchowa, Sielc, Stara Grabownica). Obecnie do gminnego wodociągu podłączonych jest 3291 przyłączy, a roczne zużycie wody wynosi ok. 400 tys. m3. Głównymi odbiorcami tych usług są gospodarstwa domowe stanowiące 95 % wszystkich odbiorców.     


Ocena jakości wody: III kwartał 2020 r. z wodociągów Jasienica, Nowa Osuchowa, Jelonki, Sielc, Stare Lubiejewo, Stara Grabownica.
  
BI.RET.070.469.2018.TR  Taryfa dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostrów Mazowiecka.
Dotyczy: gminy Ostrów
Mazowiecka/Wnioskodawca: PUKiR, ul. Wileńska 117, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Od 2004 roku na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka działa Gminne Centrum Gospodarki Odpadami - uruchomiona została selektywna zbiórka odpadów, polegająca na segregacji plastiku, szkła, tektury i papieru oraz odpadów niesegregowalnych (tzw. balast).  Średniorocznie  PUKiR odbiera 60 ton surowców wtórnych: szkło (36t.), plastiki (15t.), papier (8t.), aluminium (1t.), które sprzedawane są do firm recyklingowych.
              

Mieszkańcy gromadzą odpady w pojemnikach 120 litrowych., będących własnością przedsiębiorstwa lub w zakupionych workach. Obecnie na terenie gminy dzierżawionych jest 2200 szt. pojemników. Oprócz tego jednostka posiada również pojemniki KP – 7 o pojemności 7m3, z których korzystają głównie szkoły, sklepy itp., które opróżniane są po zgłoszeniu telefonicznym, a odpady od mieszkańców odbierane są według ustalonego harmonogramu. Średnia roczna waga odpadów wywożonych na wysypisko wynosi ok. 650 ton.     

Chcąc zapewnić odpowiedni poziom świadczonych usług jednostka stale inwestuje  w nowy wysokiej jakości sprzęt.