Głównej zawartości

Informacja dla mieszkańców

W związku ze zbliżająca się wiosną, a co za tym idzie okresem porządków na posesjach oraz ogrodach, Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka przypomina o obowiązującym zakazie spalania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, odpadów z płyt wiórowych oraz innych odpadów w gospodarstwach domowych.

 
Zakaz spalania odpadów

Spalanie śmieci w piecach domowych oraz w ogródkach jest bardzo dużym zagrożeniem nie tylko dla środowiska ale i dla naszego zdrowia, gdyż spalaniu odpadów towarzyszy emisja do atmosfery wielu zanieczyszczeń szkodliwych dla nas samych, naszych rodzin i dzieci.

Należy też pamiętać,  że zgodnie z art. 155 i 191 ustawy o odpadach - kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub wspólspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny.
 
Drogi mieszkańcu, zapłaciłeś za odbiór swoich śmieci !

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada na właściciela obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki (worki) do zbierania odpadów komunalnych oraz przekazywania tych odpadów przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości. W zamian właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
W oparciu o art.10.2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach informuję iż, kto nie wykonuje wyżej wymienionych obowiązków podlega karze grzywny.
 
Na terenie naszej Gminy utworzony został punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o., które znajduje się w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wileńskiej 117.
 
Punkt dodatkowo, w ramach zryczałtowanej opłaty za odpady przyjmuje z nieruchomości, indywidualnie dostarczone przez właścicieli nieruchomości posegregowane odpady, m in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1300.
 
Spalanie odpadów zielonych

Dopuszcza się spalanie odpadów zielonych tj. trawy, liści, gałęzi itp. o ile nie będzie stwarzało to zagrożenia pożarowego i drogowego. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że odpady zielone można również składować w przydomowych kompostowniach.