Głównej zawartości

Wykaz ofert na świadczenie usług opiekuńczych w 2019Wykaz ofert dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2019 roku

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm.) oraz art. 11, art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),

WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2019 roku.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2019 roku. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji.

Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.


Terminy i warunki realizacji zadania.
Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert i wymagane dokumenty.
1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2018 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do kancelarii).Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 

Sprostowanie do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 
(Dz. U. z dnia 29 października 2018 r. poz. 2057 )