Głównej zawartości

Odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 28 grudnia 2018 r.
R.6140.82.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Ostrów Mazowiecka informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego na usługi obejmujące odłowienie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka, złożono 2 oferty, z których wybrano jako najkorzystniejszą:

Numer

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena

Uzasadnienie

1.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c., ul. Bąkówka 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka

100

Oferta wybrana jako najkorzystniejsza; Wykonawca spełnia warunki określone w zapytaniu cenowym, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

2.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Dworakowska – spółka cywilna, Radysy 13, 12-230 Biała Piska

95

Wykonawca spełnia warunki określone w zapytaniu cenowym.


Opis przedmiotu zamówienia
1. Przyjmowanie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów do schroniska dla zwierząt z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka oraz utrzymywanie tych zwierząt na zasadach określonych w regulaminie schroniska oraz zgodnych z kryteriami zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840).

2. Zakup pożywienia, karmienie i zapewnienie zwierzętom stałego dostępu do wody, pielęgnowanie bezdomnych zwierząt zgodnie z wymogami i normami żywienia, zapewnienie opieki weterynaryjnej przez lekarza weterynarii.

3. Odbiór i transport bezdomnych zwierząt do schroniska odbywać się będzie transportem Wykonawcy, poprzedzone zgłoszeniem tej usługi telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka. Przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt Wykonawca zobowiązany jest używać urządzeń i środków nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadających cierpienie. Przewożenie i umieszczanie zwierząt w schronisku środkiem transportu drogowego dopuszczonym do przewozu zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapewnienie w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej wyłapywanym zwierzętom.

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru przyjmowanych i wydawanych bezdomnych psów z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka. W przypadku wystąpienia sprzedaży, adopcji, śmierci w tym śmierci przez uśpienie konieczne jest udokumentowanie tego zdarzenia poprzez wydanie zaświadczenia lekarskiego lub przekazanie umowy adopcji/sprzedaży do Urzędu Gminy.

5. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka po upływie 14 dni od dnia przywiezienia zwierzęcia do schroniska mogą być wydane do adopcji nowym właścicielom za pisemnym potwierdzeniem przez odbiorcę. Adopcja musi być poprzedzona przygotowaniem zwierzęcia do adopcji.

6. Bezdomne zwierzęta mogą być zabrane ze Schroniska przez dotychczasowych właścicieli za pisemnym potwierdzeniem. Właściciel zobowiązany jest pokryć koszty pobytu psa w schronisku oraz koszty przewozu zwierzęcia na podstawie wyliczenia sporządzonego przez Wykonawcę.

7. Wykonawca ma obowiązek utylizować zwłoki zwierząt padłych bądź uśpionych w zakładzie posiadającym odpowiednie zezwolenia.

8. Zamawiający będzie zlecał odbiór, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt do wysokości posiadanych środków finansowych.

9. Schronisko dla bezdomnych zwierząt musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., poz. 1657).

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Ofertę można również wysłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Termin składania ofert upływa dnia 27 grudnia 2018 r. godz. 10.00.

3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27 grudnia 2018 r. godz. 10.15.Zapytanie cenowe
 
Załącznik nr 1 i nr 2 do zapytania cenowego