Głównej zawartości

Gospodarka odpadami

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła radykalne zmiany w sektorze gospodarki odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych.
Od dnia 1 lipca 2013 r. gminy przejęły  władztwo nad odpadami komunalnymi i stały  się odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

Harmonogram odbioru odpadów       lipiec 2019 -  czerwiec 2020 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych spółka  z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w związku z wprowadzonym zakazem mieszania odpadów komunalnych z popiołem paleniskowym wprowadzamy dodatkowy odbiór worków z popiołem. Popiół należy wystawiać w dostarczonych przez nas workach lub w workach własnych.
Popiół będzie odbierany od stycznia do maja 2020 roku, w każdy drugi piątek miesiąca, w godz. 7.00 - 15.00 wg. powyższego harmonogramu:  24 stycznia, 14 lutego, 13 marca, 24 kwietnia 

Jednocześnie informujemy, że za zmieszanie odpadów komunalnych z popiołem naliczane będą dodatkowe opłaty. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 6 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie naszej Gminy utworzony został punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych sp. z o.o. i znajduje się na terenie siedziby przedsiębiorstwa w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wileńskiej 117.

Punkt przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
o którym mowa w ustawie z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 poz. 1688) z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka zbierany jest przez PUKiR sp. z o.o. ul. Wileńska 117, 07 - 300 Ostrów Mazowiecka.

 Na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są przez:


• PUKiR sp. z o.o. ul. Wileńska 117, 07 - 300 Ostrów Mazowiecka,

• ZGK w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. ul. Prusa 66, 07 - 300 Ostrów Mazowiecka
 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do sortowania pochodzących z terenu gminy Ostrów Mazowiecka

Instalacja do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lubiejewie ul. Łomżyńska 11, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. ul. B. Prusa 66, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka


Wykaz jednostek wywożących nieczystości ciekłe - Gmina Ostrów MazowieckaAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ostrów Mazowiecka w latach   2018 ,   2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Informacja o osgniętych przez Gminę Ostrów Mazowiecka wymaganych poziomach recyklingu w latach  2015-2017 

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  od 2012 r.


 

Terminy płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku:

  • I rata – do 20 marca 
  • II rata – do 20 czerwca 
  • III rata – do 20 września 
  • IV rata – do 20 grudnia 

 

 

Przypomina się o terminowym wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

od 1 lipca 2019  r. zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

UCHWAŁA Nr VII/49/19 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

11,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,

22,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny.


 Nieterminowe uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie skutkować:

1)    naliczeniem odsetek,

2)    otrzymaniem pisemnego upomnienia, którego koszty wynoszą 11,60 zł.,

3)    wystawieniem tytułu egzekucyjnego,

4)    przekazaniem sprawy do komornika.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

załącznik nr 1 do deklaracji - wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość 

 klauzula informacyjna -  oświadczenie
BROSZURY  INFORMACYJNE

http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

http://naszesmieci.mos.gov.pl/infografiki

SEGREGUJĘ ODPADY - ZNAM  3R ZASADY