Głównej zawartości

Projekty - 2012


PROJEKTY ZREALIZOWANE: „Budowa odcinka drogi gminnej Prosienica - Guty-Bujno”

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 400 542,69 zł

Wartość dofinansowania: pożyczka - 350 000 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Nazwa programu: Samorządowy Program Pożyczkowy

Termin realizacji: 23 lipca 2012 r. - 28 września 2012 r.


 

                   „Budowa odcinka drogi gminnej Prosienica - Guty - Bujno”

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 400 542,69 zł

Wartość dofinansowania: 50 000 zł

Źródło finansowania: Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Termin realizacji: 23 lipca 2012 r. - 28 września 2012 r.

 


 

                        "Zakup piły do betonu i stali dla OSP w Nieskórzu"

Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 7 000 zł

Wartość dofinansowania: 3 500 zł.

Źródło finansowania: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Nazwa programu: Samorządowy Program Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP - 2012”


 

„Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Komorowie”

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 30 000 zł

Wartość dofinansowania: 15 000 zł

Źródło finansowania: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Nazwa programu: Samorządowy Program Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP - 2012”

 


 

b_201_107_238_00_images_PROW.jpg"Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wiśniewo i Stok na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 637 528,37 zł

Wartość dofinansowania: 388 964,00 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa programu:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Działanie: 313, 322, 323 - „Odnowa i rozwój wsi” 

Termin realizacji: maj 2012 r. - czerwiec 2013 r.


   

b_188_100_238_00_images_PROW.jpg"Remont świetlicy wiejskiej w Prosienicy”

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu:  58 222,44 zł

Wartość dofinansowania: 25 000 zł.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Działanie:  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  z zakresu małych projektów

Termin realizacji: 04 wrzesień 2012 r. - 15 październik 2012 r. 

  b_199_106_238_00_images_PROW.jpg   „Promocja twórczości lokalnej w XX rocznicę powstania samorządu gminnego”

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 53 685,96 zł.

Wartość dofinansowania: 18 359 zł. (refundacja kosztów poniesionych w 2010 r.)

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Działanie:  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  z zakresu małych projektów

Termin realizacji: wrzesień 2010 r.


 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”     

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 1 886 340,30 zł.

Wartość dofinansowania: 1 466 052 zł.  

                      (w tym: pożyczka: 773 207 zł., dotacja: 692 845 zł.)

b_89_89_238_00_images_nfosigw_logo.jpgŹródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Nazwa programu: Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Termin realizacji zadania: 2012 r.

W ramach programu wykonanych zostało 167 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach:  Stok, Podborze, Ugniewo, Przyjmy k. Poręby, Stare Lubiejewo, Antoniewo, Komorowo, Nagoszewka Druga, Nieskórz, Jasienica, Stara Grabownica, Nowa Grabownica, Pałapus, Popielarnia, Nowe Lubiejewo, Budy-Grudzie, Dudy.


 

dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie”

 

b_190_68_238_00_images_logo_wfosigw.jpgNazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 66 420,00 zł

Wartość dofinansowania: 43 276,00 zł, (umarzalna pożyczka)

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Termin realizacji projektu: 2012 r.


 

 „Mój pierwszy robot”

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu:  622 870 zł.

Wartość dofinansowania:  603 670,00 zł  

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Termin realizacji: styczeń 2012r. - czerwiec 2013r.


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

  Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Projekt systemowy

„Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 72 096 zł.

Wartość dofinansowania: 72 096 zł.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Termin realizacji: wrzesień 2012r. - czerwiec 2013r.

 


 

 

 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrów Mazowiecka”

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Wartość dofinansowania:  4 218 508,35 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wkład własny: 744 442,65 zł  

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Termin realizacji: 2015r.


 b_150_100_238_00_images_frkf.jpg"Animator - Moje Boisko - Orlik 2012"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość programu: 18 000 zł.

Wartość dofinansowania: 9 000 zł.

Źródło finansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Termin realizacji programu: marzec - listopad  2012r.

Promocja aktywności fizycznej w różnych grupach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli, osoby niepełnosprawne, rodziny), m.in. poprzez inicjowanie, organizację oraz przeprowadzanie zajęć i imprez sportowych.


    

Projekt „Urzędy przyszłości”

Nazwa beneficjenta : Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Europejski  Fundusz Społeczny

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:  V. Dobre rządzenie

Działanie:  5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania administracji samorządowej

Termin realizacji projektu: 1 sierpnia 2012 r. -  31 grudnia 2013 r.

Liderem projektu jest Krajowa Agencja Informacyjna „INFO”, która realizuje działania w partnerstwie z 5 jednostkami z terenu powiatu ostrowskiego województwa mazowieckiego: Gmina Ostrów Mazowiecka, Gmina Andrzejewo, Gmina Wąsewo, Gmina Zaręby Kościelne, Gmina Szulborze Wielkie.

Cele projektu:

  • Zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez 5 gmin wiejskich.
  • Poprawa funkcjonowania urzędów poprzez wdrożenie usprawnień zarządczych na poziomie całej organizacji i w wybranych aspektach jej funkcjonowania.
  • Wzmacnianie zdolności 5 JST w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych.
  • Podniesienie kompetencji pracowników 5  JST w ramach studiów  podyplomowych, szkoleń z obsługi komputera oraz szkoleń dedykowanych.

 

Przy udziale środków z Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka udało się zrealizować dwie inwestycje: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 260604 Ostrów Mazowiecka - Wiśniewo

(ścieżka rowerowa)”

Całkowita wartość zadania: 324 684,85 zł

wkład Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka: 316 110 zł

„Rozbudowa drogi gminnej Lipniki nr 260663.

W biegnącej od wsi Lipniki do drogi krajowej relacji Ostrów Mazowiecka - Różan o długości 2,29km”

Całkowita wartość zadania:  878 954,86 zł

wkład Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka 492 000 zł


 

b_267_96_238_00_images_logo_wfosigw.jpgWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył nam również pożyczki:

 

--   umorzenie części pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.” Budowa stacji uzdatniania wody Stare Lubiejewo”. Umorzona kwota pożyczki to 355 351,29 zł

-- umorzenie pożyczki zaciągniętej na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - zadanie pierwsze, w miejscowościach Prosienica i Guty - Bujno” , na kwotę 83 400,00 zł

--umorzenie części pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - zadanie drugie, w miejscowościach Prosienica i Guty - Bujno”. Umorzona kwota pożyczki to 81 400,00 zł

--   umorzenie pożyczki zaciągniętej na realizację zadania „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dybkach”,  na kwotę 21 348 zł

--   umorzenie pożyczki zaciągniętej na realizację zadania „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Ugniewie”, na kwotę 33 366 zł