Głównej zawartości

Projekty - 2016b_178_64_238_00_images_logo_wfosigw.jpg"Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka- etap II- dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji,
w kwocie 62 886,70 zł”
 

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka 

Całkowita wartość projektu: 73 984,36 zł

Wartość dofinansowania: 62 886,70 zł

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Program Stypendialny „Mistrzowie Matematyki”
b_136_121_238_00_images_indeks.jpeg

 

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Nasza Szansa” w Nagoszewce Drugiej

Partner: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Fundacja mBanku

Kwota wsparcia: 30 000,00 zł.

Projekt zakłada objęcie wsparciem finansowym 20 uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce zwłaszcza w dziedzinach matematycznych uczęszczających do 12 szkół podstawowych oraz 4 gimnazjów z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka. Każdy z uczniów otrzyma stypendium w wysokości 1500,00 zł.b_178_64_238_00_images_logo_wfosigw.jpg

„Budowa stacji uzdatniania wody w m. Stara Grabownica gm. Ostrów Mazowiecka dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 760 988,24 zł"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 1 080 485,74 zł

Wartość dofinansowania: 760 988,24 zł

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Termin realizacji zadania: do grudnia 2016 r.


b_92_92_238_00_images_maly_mistrz.png

„Mały mistrz”

Beneficjent: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło wsparcia: Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego

W projekcie bierze udział 10 szkół podstawowych tj. tj. PSP Dudy, PSP Dybki, PSP Jelonki, PSP Kalinowo, PSP Koziki, PSP Stare Lubiejewo, PSP Nagoszewka, PSP Nowa Osuchowa, PSP Pałapus, PSP Ugniewo. W ramach programu każda szkoła otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1 500 zł. oraz materiały edukacyjne w tym: podręcznik, legitymację i wlepki poświadczające zdobycie sprawności.


 

b_142_90_238_00_images_bezpieczna.jpg

„Bezpieczna +”

Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość zadania:  37 861,74 zł.

Wartość dofinansowania: 
30 289,39 zł.

Źródło finansowania: Mazowiecki Kurator Oświaty

Projekt realizowany będzie w Publicznej Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Jelonkach, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Lubiejewie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dybkach.


 

„Przebudowa drogi w miejscowości Koziki”

b_176_115_238_00_images_PROW_2014.jpg

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu: 404 889,18 zł.

Wartość dofinansowania: 257 630,00 zł.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

Działanie: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
„Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka”


Pomoc_technicza.jpg

Beneficjent: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Wysokość dofinansowania:  53 550,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 59 500,00 zł.

Termin realizacji: maj - październik 2016 r.


 

 

b_133_80_238_00_images_art_2016_mkidn.jpg

„Komorowo, siedem pomników przedstawiających postacie historyczne Powstania Listopadowego
(1932-34 r.): prace konserwatorskie”


Beneficjent: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program: Dziedzictwo kulturowe

Priorytet: Ochrona zabytków

Koszt zadania: 82 211,38 zł

Wysokość dofinansowania:  77 502,37 zł 

Umorzenia pożyczek

b_136_49_238_00_images_art_2016_1wfosigw.jpg
  1. „Termomodernizacja budynku szkoły i Domu Nauczyciela w Jelonkach” kwota umorzonej pożyczki: 13 750,00 zł
  2. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Antoniewo oraz miejscowości Komorowo”- kwota umorzenia 42 750,00 zł
  3. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Jasienicy, gmina Ostrów Mazowiecka” 13 975,00 zł
  4. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka- etap I” 473 000,00 zł

Umorzone kwoty pożyczek zostaną przeznaczona na realizację inwestycji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Stara Grabownica gm. Ostrów Mazowiecka” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka”.b_226_110_238_00_images_miniaturki_RPO.jpgb_217_58_238_00_images_miniaturki_indeks.pngb_281_78_238_00_images_miniaturki_dotacje.ue_efrr.jpg

                   
dla rozwoju Mazowsza


"Rozbudowa odcinka drogi gminnej  Stara Grabownica droga krajowa nr 50 od km 0 + 000 do km 2 + 050"

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny 2017 - 2013

Priorytet III Regionalny System Transportowy

Działanie: 3.1 "Infrastruktura drogowa"

Wartość dofinansowania:  792 084,48 zł (refundacja)

Całkowita wartość zadania: 1 024 808,92 zł 

"Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się  na stronie www.mazovia.eu

Termin realizacji: 2010 r.
„Czysta Gmina- Czyste Mazowsze”
b_220_110_238_00_images_art_2016_slider-gaz-system.jpgNazwa beneficjenta:
Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Fundusz Naturalnej Energii (Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A.)

Wysokość uzyskanego grantu: 10 000,00 zł

Termin realizacji: luty - maj 2016 r.
„Z ekonomią na TY”

b_281_154_238_00_images_NBP_PROJETK_REALIZOWANY.jpg 

Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródło finansowania: Narodowy Bank Polski

Projekt realizowany będzie w 4 szkołach gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka, w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. W ramach projektu uczniowie wezmą udział m.in. w 65-godzinnych warsztatach, wyjazdach edukacyjnych oraz gminnym konkursie z zakresu zagadnień ekonomicznych.

"Umiem pływać - jestem bezpieczny – III edycja"                           b_74_75_238_00_images_umiem.jpgb_150_100_238_00_images_MSIT.png

Nazwa beneficjenta:  Gmina Ostrów Mazowiecka

Całkowita wartość projektu:  42 500,00  zł 

Wartość dofinansowania:  21 250,00  zł

Źródło finansowania:  Ministerstwo Sportu i Turystyki  (Fundusz Zajęć Sportowych Dla Uczniów)

Termin realizacji projektu:  kwiecień  -  październik  2016 r.