Głównej zawartości

XXXIV Sesja Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

Informuję,  że  w dniu  31 października 2014 r. ( piątek ) o  godz. 10 – tej

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Sikorskiego 5

odbędzie się  XXXIV  Sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, przyjęcie porządku obrad i przyjęcie protokółu z Sesji Rady Gminy Nr XXXIII/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Informacja z działalności Wójta.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/323/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2014 – 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) – (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Ostrów Mazowiecka zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, w sezonie zimowym 2014/2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Ostrów Mazowiecka w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Komorowo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia mienia na własność Gminy Ostrów Mazowiecka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia mienia na własność Gminy Ostrów Mazowiecka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/195/05 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ostrów Mazowiecka w roku szkolnym 2013/2014.
 17. Informacje o wynikach analiz oświadczeń majątkowych za 2013 rok i na koniec VI kadencji, złożonych Wojewodzie Mazowieckiemu, Przewodniczącemu Rady Gminy Ostrów Mazowiecka, Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka oraz Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zakończenie Sesji.

 

                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY  GMINY
                                                                     (-) Tadeusz Jabłonka