Głównej zawartości

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr OSO.1721.1.2021 na „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Mazowiecka"

Ostrów Mazowiecka, dnia 21 stycznia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr OSO.1721.1.2021
na „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Mazowiecka"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia nie podlegającego ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), zapraszamy do złożenia ofert na usługę pn.: „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostrów Mazowiecka".
1. Zamawiający: Gmina Ostrów Mazowiecka, reprezentowana przez Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka – Waldemara Brzostka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5,
07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. (29) 74 68 600 wew. 31,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Prowadzenie audytu wewnętrznego
w Gminie Ostrów Mazowiecka" , o której mowa w art. 272, art. 275 i art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U z 2018 r. poz. 506), zwanym dalej rozporządzeniem ,
2) Termin realizacji usługi: od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2023 r.
3) Zakres zadań objętych usługą:
a) ustalenie i zapisanie obszarów ryzyka na 2021 i 2022 rok,
b) opracowanie planu audytu na 2021 i 2022 rok,
c) przeprowadzenie w latach 2021-2022 dziesięciu zadań audytowych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Ostrów Mazowiecka,
d) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za 2021 r. - do 31 stycznia 2022 r. oraz za rok 2022 - do 31 stycznia 2023 roku.
e) czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek,
f) sporządzanie, kompletowanie i aktualizacja akt stałych i bieżących audytu, zgodnie z wymogami ustawy i rozporządzenia.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcą usługi może być:
a) osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy;
b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone
w art. 286 ustawy;
c) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy,
4. Dokumenty wymagane od wykonawcy:
1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania;
2) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 –3 ustawy,
3) kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do prowadzenia audytu wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 –3 ustawy;
4) informację o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty, według wzoru stanowiącego z załącznik nr 2 do zapytania;
5) zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych.
5. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
1) cena za cały okres wykonywania usługi: waga kryterium 100%;
2) cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje);
3) podana cena będzie ceną ryczałtową;
4) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen);
5) cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia, itp.,
6) szczegółowe warunki płatności zostaną uregulowane w umowie.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania;
2) oferta powinna zawierać :
a) imię i nazwisko/nazwa wykonawcy,
b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, e-mail, numer NIP, REGON/PESEL,
c) cenę,
d) podpis osoby uprawnionej,
3) do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania, określające zakres umocowania jeśli dotyczy,
b) dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5 niniejszego zapytania.
7. Sposób i termin złożenia oferty:
1) Termin złożenia ofert: 27 stycznia 2021 r.
2) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
a) poczty tradycyjnej, lub kuriera, lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy
w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, I piętro, pokój nr 15;
b) lub poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - dokumenty składane e-mailem muszą być podpisane przez upoważnione osoby i zeskanowane;
8. Informacje dodatkowe:
1) wszelkie pytania w sprawie przedkładania oferty należy składać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
2) osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Jadwiga Zawistowska – Skarbnik Gminy, tel. (29) 74 68 600 wew. 32,
Magdalena Prokop – Kierownik Referatu Finansowego, tel. (29) 74 68 600 wew. 47,
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Zapytania Ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji złożonej oferty, jeśli zmiana taka jest wymagana.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których treść nie odpowiada na niniejsze Zapytanie Ofertowe.
8) Zamawiający nie przewiduje udziału Oferentów w procedurze otwarcia ofert.
9) złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
9. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str.1), informuję, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ostrów Mazowiecka z siedzibą ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, reprezentowana przez Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka,
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań przez Gminę Ostrów Mazowiecka - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie powyższego zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych,
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.)),
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
9) podanie przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest niezbędne do realizacji procedury, związanej z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje z niepodania określonych danych wynikają
z ustawy,
10) Państwa dane nie będą przekazywane w sposób zautomatyzowany.

Załączniki