Głównej zawartości

V Sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

Czytaj więcej: V Sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
Informuję, że w dniu 31 marca (wtorek) o godz. 14.00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka.

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Nr XIV/19 z dnia 29 stycznia 2020 r.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.

6. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na prowadzenie prac pielęgnacyjno-porządkowych na obiektach grobownictwa wojennego w miejscowości Komorowo, Lipniki i Guty-Bujno.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/107/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

10. Przyjęcie sprawozdania z Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019".

11. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 roku.

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji przez Gminę Ostrów Mazowiecka zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku oraz potrzeby związane z realizację tych zadań.

14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zakończenie Sesji.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanymi z tym ograniczeniami, sesja odbędzie się zdalnie za pomocą dostępnych komunikatorów oraz aplikacji Posiedzenia.pl

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem Sesji będą miały możliwość obejrzenia transmisji online, za pośrednictwem strony internetowej www.gminaostrowmaz.home.pl 

Przewodnicząca Rady Gminy
/ - / Krystyna Kossowska

 

Komunikat Starosty Ostrowskiego - 25 marca

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://scontent.fwaw5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/90705336_2754870557943174_9137982413358497792_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=-2YPYIQHj_0AX9n24Tv&_nc_ht=scontent.fwaw5-1.fna&oh=2f079d2036def16251ed6ef48fbccbd6&oe=5E9FC239'
There was a problem loading image 'https://scontent.fwaw5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/90705336_2754870557943174_9137982413358497792_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=-2YPYIQHj_0AX9n24Tv&_nc_ht=scontent.fwaw5-1.fna&oh=2f079d2036def16251ed6ef48fbccbd6&oe=5E9FC239'
Czytaj więcej: Komunikat Starosty Ostrowskiego - 25 marca

W Powiecie Ostrowskim nie stwierdzono przypadków wystąpienia wirusa 2019-mCoV (koronawirus) wg stanu na dzień 25 marca 2020 r. na godz. 08.00 ‼️‼️ 


Czytaj więcej: Komunikat Starosty Ostrowskiego - 25 marca

Komunikat Starosty Ostrowskiego - 23 marca


W Powiecie Ostrowskim nie stwierdzono przypadków wystąpienia wirusa 2019-mCoV (koronawirus) wg stanu na dzień 23 marca 2020 r. na godz. 08.00 ‼️‼️Komunikat Starosty Ostrowskiego - 24 marca

Czytaj więcej: Komunikat Starosty Ostrowskiego - 24 marca
W Powiecie Ostrowskim nie stwierdzono przypadków wystąpienia wirusa 2019-mCoV (koronawirus) wg stanu na dzień 24 marca 2020 r. na godz. 08.00 ‼️‼️

Czytaj więcej: Komunikat Starosty Ostrowskiego - 24 marca

Komunikat Starosty Ostrowskiego - 22 marca

W Powiecie Ostrowskim nie stwierdzono przypadków wystąpienia wirusa 2019-mCoV (koronawirus) wg stanu na dzień 22 marca 2020 r. na godz. 08.00 ‼️‼️